De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Transitievergoeding

Indien een werknemer minimaal twee jaar in dienst is geweest en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door werkgever (‘onvrijwillig ontslag’), dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Deze bedraagt:
- voor de eerste 10 dienstjaren: 1/3 maandsalaris per jaar
- dienstjaren na de eerste 10 dienstjaren: ½ maandsalaris per jaar

De vergoeding is vrij besteedbaar, maar bedoeld om aan te wenden voor scholing e.d.

De transitievergoeding is niet verschuldigd bij:
- Ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer
- Werknemer van jonger dan 18 jaar en een gemiddelde werktijd van niet meer dan 12 uur
- De werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
- Faillissement/ surseance van betaling werkgever

Overgangsregeling tot 2020 voor werkgevers met minder dan 25 werknemers: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan een lager bedrag worden vastgesteld

Overgangsregeling oudere werknemers: indien de werknemer ouder is dan 50 jaar en minimaal 10 jaar in dienst is: alle dienstjaren boven de 50 jaar: 1 maand per dienstjaar (geldt niet voor werkgevers met minder dan 25 werknemers).