We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgever is verplicht tot doorbetaling van loon als werknemer de ‘bedongen arbeid’ niet kan verrichten door ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling.
Onder de ‘bedongen arbeid’ moet worden verstaan het werk zoals dat moet worden verricht in de eigen functie van werknemer. Een werknemer die bijvoorbeeld op therapeutische basis ander passend werk verricht, blijft daarmee arbeidsongeschikt voor de bedongen arbeid.

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft tijdens ziekte in beginsel ten minste 2 jaar recht op doorbetaling van 70% van het periodiek verschuldigde loon. Onder dat loon vallen ook de overeengekomen en gedurende de laatste 13 weken uitbetaalde toeslagen en premies. Bij een wisselend loon moet in beginsel het gemiddeld loon over de laatste 3 maanden worden aangehouden.

De aanspraak is gedurende de eerste 52 weken minimaal gelijk aan het voor werknemer geldende minimumloon, in het 2e ziektejaar 70% daarvan.

In de cao kan worden bepaald dat in geval van ziekte gedurende een bepaalde periode een hoger percentage dan 70% (bijvoorbeeld 100%) zal worden betaald. Wanneer in de arbeidsovereenkomst een artikel is opgenomen welke verwijst naar de van toepassing zijnde cao, is dit met betrekking tot de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voldoende.