We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Verlof

Zwangerschaps/Bevallingsverlof : Werknemers die een kind krijgen hebben recht op 16 weken bevallingsverlof. Dit is betaald verlof. Werkgevers krijgen het loon van de werknemer vergoed door het UWV. In sommige gevallen komt het voor dat werknemer de uitkering direct van het UWV ontvangt; werkgever hoeft dan uiteraard niet door te betalen.

Bij langdurige ziekenhuisopname van het kind duurt het bevallingsverlof maximaal 10 weken langer.

Geboorteverlof : Partners hebben recht op 1 week betaald verlof na de geboorte van een kind.

Aanvullend geboorteverlof: Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van 70% van het loon van het UWV. Doorgaans loopt de uitkering via de werkgever. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Betaald Ouderschapsverlof : Werknemer heeft in totaal per kind recht op 26 weken verlof per kind, op te nemen tot het kind 8 jaar wordt. Sinds 2 augustus 2022 geldt dat voor de eerste 9 weken hiervan, de werknemer een uitkering van 70% van het loon van het UWV ontvangt. Doorgaans loopt de uitkering via de werkgever.

Onbetaald ouderschapsverlof: De overige 17 van de 26 weken van het ouderschapsverlof zijn onbetaald, tenzij in de cao andere regels zijn vastgelegd.

Werknemer dient het ouderschapsverlof minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk aan te vragen bij werkgever.

Calamiteitenverlof : Dit kan alleen opgenomen worden bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden en bij onvoorziene omstandigheden waarvoor werknemer onmiddellijk vrij moet nemen. Denk hierbij een gesprongen waterleiding thuis of het van school halen van een ziek kind. Het calamiteitenverlof duurt zo lang als nodig is om de eerste problemen op te lossen. Het verlof duurt een paar uur tot een paar dagen. Werkgever betaalt het salaris in dit geval gewoon door.

Kortdurend zorgverlof : Verlof om enkele dagen noodzakelijke zorg aan inwonende (pleeg- of adoptie)kinderen, de partner of ouders te geven. Werknemer heeft recht op 2 maal het aantal contracturen per week in een periode van 12 maanden. Hierbij dient minimaal 70% van zijn loon te worden doorbetaald (maar tenminste het minimumloon). Reeds vanaf 1 juli 2015 kan werknemer dit verlof ook opnemen voor andere personen die van zijn hulp afhankelijk zijn.

Langdurend zorgverlof : werknemer heeft recht op 6 maal het aantal contracturen per week in een periode van 12 maanden. Werknemer vraagt dit minstens 2 weken van tevoren schriftelijk aan bij werkgever. Het verlof is van toepassing voor zorg voor dezelfde kring van personen als bij het kortdurend zorgverlof. Dit verlof is onbetaald.

Meer informatie over het verwerken van verzuim/verlof in Loon? Gaat u naar https://www.loon.nl/Handleiding/verzuimverlofagenda.pdf