We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Informatieplicht werkgever

De werkgever is verplicht de werknemer binnen een maand na de aanvang van de werkzaamheden in ieder geval schriftelijk te informeren over:
• naam en woonplaats van werkgever en werknemer;
• functie van de werknemer of de aard van de werkzaamheden;
• tijdstip van indiensttreding;
• plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. Als dit geen vaste plek is de vermelding dat werknemer op verschillende plaatsen werkt, of vrij is zijn werkplek te bepalen;
• aantal vakantiedagen en berekening van de aanspraak op vakantiedagen;
• opzegtermijn;

• indien van toepassing, duur en voorwaarden van de proeftijd;
• hoogte van het loon – met inbegrip van de afzonderlijke looncomponenten-, wijze en frequentie van uitbetaling;

• de regeling bij overwerk en onregelmatige uren;
• de normale arbeidsduur per dag of week; als de arbeidsduur grotendeels onvoorspelbaar is, de referentiedagen en –uren waarop de werknemer verplichtkan worden arbeid te verrichten;
• deelname in een pensioenregeling;

• de aanspraak op de soorten betaald verlof;
• de cao (indien van toepassing);
• bij een contract voor bepaalde tijd de duur van het contract.
• in het kader van de AVG: een verwijzing naar het privacy statement waarin is opgenomen hoe de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt.

• de procedurevereisten en opzegtermijnen bij beeindiging van de arbeidsovereenkomst.

Reeds vanaf 1 augustus 2022 geldt dat de gegevens binnen 1 week na de eerste werkdag aan de werknemer verstrekt moeten worden.