We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Vakantiedagen

Wettelijke dagen
Over ieder jaar waarin de werknemer recht heeft op loon, heeft hij recht op vakantie met behoud van loon gedurende ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Wanneer sprake is van een kortere periode dan een jaar, geldt de aanspraak naar evenredigheid.

De afspraak dat het loon een vergoeding voor vakantiedagen bevat is in strijd met de wet en daarmee niet geldig.

Bovenwettelijke dagen
Dit betreft het recht op meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum van 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week.

Afkoop/verrekening vakantiedagen
Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat bovenwettelijke vakantiedagen worden afgekocht. Het afkopen van wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband is niet toegestaan.

Bij beëindiging van het dienstverband dient er afgerekend te worden. Werknemer is in beginsel niet verplicht teveel opgenomen vakantiedagen terug te betalen. Dit kan wel schriftelijk worden overeengekomen.

De resterende vakantierechten kunnen in beginsel alleen bij het einde van de arbeidsovereenkomst in geld uitgekeerd worden. Wordt een arbeidsovereenkomst gevolgd door een andere arbeidsovereenkomst, dan is de uitbetaling van vakantierechten te zien als een tussentijdse en dus niet toegestane betaling.

Verval/verjaring vakantiedagen
Reeds sinds 1 januari 2012 vervallen de wettelijke vakantiedagen die de werknemer niet opneemt na een half jaar. Wettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2023 vervallen dus op 1 juli 2024.

Wettelijke vakantiedagen vervallen niet na een half jaar als werknemer niet in staat was om deze op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld door ziekte of omdat de werkgever het onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen. In die gevallen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Ook kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg een andere verjaringstermijn afspreken van maximaal 5 jaar.

De vervaltermijn van een half jaar geldt niet voor bovenwettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke dagen verjaren 5 jaar na het kalenderjaar van opbouw.