De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Overwerk

Overwerk is het werk dat gedaan wordt buiten de werktijd zoals dat is bepaald in de arbeidsovereenkomst. Er wordt bij een parttimer onderscheid gemaakt tussen Meeruren (de uren tot het voltijd aantal uren) en Overuren (alles boven het voltijd aantal uren).

In de arbeidsovereenkomst of in de CAO kan geregeld worden of en hoe de werknemer gecompenseerd wordt voor overwerk. Als een arbeidsovereenkomst niet bepaalt of de werkgever loon moet betalen als de medewerker overwerkt (en de CAO dit ook niet regelt), dan zal het aan de omstandigheden van het geval liggen of er wel of niet een vergoeding gegeven hoort te worden.