De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Informatieplicht werkgever

De werkgever is verplicht de werknemer binnen een maand na de aanvang van de werkzaamheden in ieder geval schriftelijk te informeren over:
• naam en woonplaats van werkgever en werknemer;
• functie van de werknemer of de aard van de werkzaamheden;
• tijdstip van indiensttreding;
• plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht;
• aantal vakantiedagen en berekening van de aanspraak op vakantiedagen;
• opzegtermijn;
• hoogte van het loon en datum van uitbetaling;
• de arbeidstijden per dag/dienst of week;
• deelname in een pensioenregeling;
• de cao (indien van toepassing);
• bij een contract voor bepaalde tijd de duur van het contract.
• in het kader van de AVG: een verwijzing naar het privacy statement waarin is opgenomen hoe de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt.

Als deze gegevens al zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst kan aparte opgave achterwege blijven.