Overwerk tegen meer dan 100%. Voorbeelden.

Ook vakantietoeslag over overwerk

Sinds 1 januari 2018 wijzigt artikel 6 Wettelijk Minimumloon (WML) waardoor overwerk onderdeel wordt van het salaris waarover de werknemer (op grond van artikel 15 WML) vakantiebijslag opbouwt. Dit geldt voor iedere werknemer. Loon reserveert sinds 2018 dan ook vakantietoeslag over het overwerk.

Wettekst artikel 6 WML
Op grond van artikel 6 WML is vakantietoeslag verschuldigd over het loon, waaronder wordt verstaan: "Alle geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking, en waarvan alleen zijn uitgezonderd:
- de vakantietoeslag zelf;
- winstuitkeringen;
- (voor de overige uitzonderingen zie verder artikel 6, lid 1, letter a t/m i, WML).
Onregelmatigheidstoeslagen, loon over reisuren, bereikbaarheidstoeslagen, loon over verschoven uren, zondagstoeslagen en dergelijke behoren tot het loon waarover (wel) vakantiegeld is verschuldigd." En dat zijn de toeslagen aanwezig in Loon. Derhalve daarover de wettelijk verplichte vakantietoeslag.

Meer dan 3x WML?
Let op: Indien het loon het drievoud van het minimumloon overschrijdt, dan hoeft over het meerdere (meer dan 3x WML) geen vakantiebijslag opgebouwd te worden (art. 15 WML). Dit is overigens niet nieuw, maar door de wijziging in artikel 6 WML zullen de werkgevers hier wellicht wat meer aandacht voor hebben.

Afwijking per cao mogelijk
Alleen bij cao is het toegestaan om van de wettelijke regeling ten aanzien van de vakantietoeslag af te wijken, ook wanneer dit ten nadele van de werknemer is. In Loon hebben wij hier, voor zover bekend, rekening mee gehouden bij de diverse risicogroepen.