We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2023

Versie 25.0.108. Gepubliceerd 27 juni 2023

· In verband met aanpassingen en verdere ontwikkeling in het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) adviseren wij u dringend  de lonen van alle werknemers te herrekenen. Dit zal met name alleen interne verschillen geven. Dit is vooral van belang bij wijziging in premiepercentages, bijvoorbeeld van hoge naar lage WW-premie gedurende het loonjaar. U kunt dit op een voor u geschikt moment uitvoeren.

Voor meer informatie over het herrekenen, kunt u verder lezen in https://www.loon.nl/handleiding/Loon_2023_herrekenen_juni_update.pdf.

· In deze versie zijn de Wettelijk minimumlonen (WML) per 1 juli 2023 verwerkt.

· Op werkgeversscherm tabblad Verlof en werknemersscherm tabblad 4 Verzuim/verlof zijn wat voorbereidende aanpassingen gemaakt voor toekomstige mogelijkheden voor het instellen van een afwijkende pensioenpremieverdeling bij de diverse verloftypen. Dit is echter nog in ontwikkeling.

· Hiermee samenhangend wordt nu bij betaald ouderschapsverlof 9 weken gerekend met deelberekeningen.

· Pensioen berekenen over de uitbetaling van Vakantiedagen is aangepast en komt nu overeen met een uitbetaling via de Reservering vrije dagen.

· Loon gaat nu beter om met negatieve premielonen en premies werknemersverzekeringen in het kader van het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) (L2341 t/m L2343 en L2251 t/m L2261).

· Bij invoer in de Agenda van het verzuim type Langdurend zorgverlof wordt nu ook een inhouding op de loonstrook verwerkt.

· De Loon-schermen krijgen een moderner jasje. We hebben - als pilot-project - de overzichten aangepakt. Als u bovenin het menu 'Beeld' kiest en daarna "Loon nieuwe stijl overzichten" aanvinkt, ziet u bij de overzichten de nieuwe lay-out. Terug naar de 'oude' lay-out? Zet dan het vinkje weer uit.

· Het standaard maximum pensioengevend loon voor de Eigen pensioenregelingen in Loon is aangepast van € 100.000,- naar het wettelijk maximum van € 128.810,- (2023).

· Bij het exporteren van journaals naar .csv, kunt u ervoor kiezen de volgende kolomregels toe te voegen: Dagboek, Boekingsdatum, Grootboekrekening, Debet, Credit en Omschrijving.

· In het Werknemersscherm, tabblad Aangifte, is 'code soort inkomen 15 - Niet elders genoemde werknemers' alsnog toegevoegd. Deze code handmatig instellen is alleen in een bijzonder geval nodig.

· De tekst 'hij/zij' is in de Arbeidsovereenkomsten gewijzigd naar 'werknemer'.

· Er zijn in deze versie nog enkele aanpassingen verwerkt voor de Engelstalige loonstrook.

· In de sector 09 Grafische industrie is het percentage ASF Zeef/Sign gewijzigd van 0,26 naar 0%.

· Voor de sector 12 Metaal en techniek worden op het PMT-deelnemersoverzicht in Loon nu geen werknemers meer opgenomen met een uitdienstdatum in het verleden.

· In de risicogroep 18 Reiniging is in lonen i.c.m. bijzondere beloningen (vakantiegeld) de pensioenpremie werknemer verbeterd.

· In de sector 32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht is de berekeningswijze voor de SOOB (opleiding en ontwikkeling) gewijzigd.

· In de sector 35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen is de uitbetaling van vakantiedagen en reservering vrije dagen i.c.m. een nihilloon bij uitdiensttreding verbeterd. Herreken het loon indien van toepassing.

· In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg is de grondslag voor de Inkomensaanvulling W.W. gewijzigd.

· In de risicogroep 45 Woningcorporaties is een wijziging in de berekening van de WIA Excedent-premie aangebracht ten behoeve van een juiste pensioenopgave.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven is nu ook 'Pensioen via APG (Afbouw)' en 'Pensioen via APG (Uta Afbouw)' beschikbaar.

· In de sector 54 Culturele Instellingen is de uitbetaling van vakantiedagen en reservering vrije dagen i.c.m. een nihilloon bij uitdiensttreding verbeterd. Herreken het loon indien van toepassing.

· In de risicogroep 57 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf worden in de pensioenopgave de uren O&O gelijk aan de uren pensioenuren doorgegeven wanneer er sprake is van verlof (bijv. seniorenverlof).

· In de risicogroep 57 UTA personeel in het stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf worden in de pensioenopgave de uren O&O gelijk aan de uren pensioenuren doorgegeven wanneer er sprake is van verlof (bijv. seniorenverlof).