We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2023

Versie 25.0.108. Gepubliceerd 27 juni 2023

· In verband met aanpassingen en verdere ontwikkeling in het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) adviseren wij u dringend  de lonen van alle werknemers te herrekenen . Dit zal met name alleen interne verschillen geven. Dit is vooral van belang bij wijziging in premiepercentages, bijvoorbeeld van hoge naar lage WW-premie gedurende het loonjaar. U kunt dit op een voor u geschikt moment uitvoeren.

Voor meer informatie over het herrekenen, kunt u verder lezen in https://www.loon.nl/handleiding/Loon_2023_herrekenen_juni_update.pdf .

· In deze versie zijn de Wettelijk minimumlonen (WML) per 1 juli 2023 verwerkt.

· Op werkgeversscherm tabblad Verlof en werknemersscherm tabblad 4 Verzuim/verlof zijn wat voorbereidende aanpassingen gemaakt voor toekomstige mogelijkheden voor het instellen van een afwijkende pensioenpremieverdeling bij de diverse verloftypen. Dit is echter nog in ontwikkeling.

· Hiermee samenhangend wordt nu bij betaald ouderschapsverlof 9 weken gerekend met deelberekeningen .

· Pensioen berekenen over de uitbetaling van Vakantiedagen is aangepast en komt nu overeen met een uitbetaling via de Reservering vrije dagen.

· Loon gaat nu beter om met negatieve premielonen en premies werknemersverzekeringen in het kader van het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) (L2341 t/m L2343 en L2251 t/m L2261).

· Bij invoer in de Agenda van het verzuim type Langdurend zorgverlof wordt nu ook een inhouding op de loonstrook verwerkt.

· De Loon-schermen krijgen een moderner jasje. We hebben - als pilot-project - de overzichten aangepakt. Als u bovenin het menu 'Beeld' kiest en daarna "Loon nieuwe stijloverzichten " aanvinkt, ziet u bij de overzichten de nieuwe lay-out. Terug naar de 'oude' lay-out? Zet dan het vinkje weer uit.

· Het standaard maximum pensioengevend loon voor de Eigen pensioenregelingen in Loon is aangepast van € 100.000,- naar het wettelijk maximum van € 128.810,- (2023).

· Bij het exporteren van journaals naar .csv , kunt u ervoor kiezen de volgende kolomregels toe te voegen: Dagboek, Boekingsdatum, Grootboekrekening, Debet, Credit en Omschrijving.

· In het Werknemersscherm, tabblad Aangifte, is 'code soort inkomen 15 - Niet elders genoemde werknemers' alsnog toegevoegd. Deze code handmatig instellen is alleen in een bijzonder geval nodig.

· De tekst 'hij/zij' is in de Arbeidsovereenkomsten gewijzigd naar 'werknemer'.

· Er zijn in deze versie nog enkele aanpassingen verwerkt voor de Engelstalige loonstrook .

· In de sector 09 Grafische industrie is het percentage ASF Zeef/Sign gewijzigd van 0,26 naar 0%.

· Voor de sector 12 Metaal en techniek worden op het PMT-deelnemersoverzicht in Loon nu geen werknemers meer opgenomen met een uitdienstdatum in het verleden.

· In de risicogroep 18 Reiniging is in lonen i.c.m. bijzondere beloningen (vakantiegeld) de pensioenpremie werknemer verbeterd.

· In de sector 32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht is de berekeningswijze voor de SOOB (opleiding en ontwikkeling) gewijzigd.

· In de sector 35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen is de uitbetaling van vakantiedagen en reservering vrije dagen i.c.m. een nihilloon bij uitdiensttreding verbeterd. Herreken het loon indien van toepassing.

· In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg is de grondslag voor de Inkomensaanvulling W.W. gewijzigd.

· In de risicogroep 45 Woningcorporaties is een wijziging in de berekening van de WIA Excedent-premie aangebracht ten behoeve van een juiste pensioenopgave.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven is nu ook 'Pensioen via APG (Afbouw)' en 'Pensioen via APG (Uta Afbouw)' beschikbaar.

· In de sector 54 Culturele Instellingen is de uitbetaling van vakantiedagen en reservering vrije dagen i.c.m. een nihilloon bij uitdiensttreding verbeterd. Herreken het loon indien van toepassing.

· In de risicogroep 57 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf worden in de pensioenopgave de uren O&O gelijk aan de uren pensioenuren doorgegeven wanneer er sprake is van verlof (bijv. seniorenverlof).

· In de risicogroep 57 UTA personeel in het stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf worden in de pensioenopgave de uren O&O gelijk aan de uren pensioenuren doorgegeven wanneer er sprake is van verlof (bijv. seniorenverlof).