We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Release notes Loon 2024

Versie 26.0.18. Gepubliceerd 5 januari 2024

· De premies 2024 van onderstaande risicogroepen zijn helaas nog niet compleet :

  05 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie
  05 Jachtbouw  42 Groothandel in bloemen en planten
  47 Textielindustrie
  48 Vlakglasindustrie
  49 Verf- en drukinktindustrie
  49 Textielreiniging
  49 Chemische wasserij
  51 Confectie-industrie
  54 Omroeppersoneel

· In deze versie van Loon 2024 kunt u de pensioenaangiften nog niet maken . In een
  volgende update van Loon is dit beschikbaar.

· De onbelaste reiskostenvergoeding per kilometer is per 1 januari 2024 verhoogd naar
  € 0,23.

· De onbelaste thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd naar € 2,35 per
  thuiswerkdag.

· Vanaf 1 januari 2024 is de AOW-gerechtigde leeftijd 67 jaar .

· Het gebruikelijk loon van de DGA is verhoogd van € 51.000,- naar € 56.000,-.

· Bij een onderbroken loontijdvak wegens verlof wordt met de periodetabel gerekend. De
   loonheffingskorting mag namelijk bij slechts één werkgever worden toegepast.

· Vanwege de Wet toekomst pensioenen is de toetredingsleeftijd verlaagd van 21 naar 18
   jaar.

· In 2024 is de vrije ruimte (WKR) 1,92% over uw fiscale loon tot en met € 400.000. Boven
  de € 400.000 is 1,18% van toepassing.

· In deze versie zijn de Wettelijk minimumUURlonen (WML) per 1 januari 2024 verwerkt.
  Meer informatie Wettelijk minimumuurlonen .

· De CBS-code cao-lijst is geüpdatet.

· Het max pensioengevend loon voor de eigen pensioenregelingen in Loon is aangepast
  van € 128.800,- (2023) naar het wettelijk maximum van € 137.800,- (2024).

· Op het importverslag bij de werkgever zal Loon u laten weten of de werkgever mogelijk
  voldoet aan de voorwaarden voor 'wettelijke normering werkgebonden
  personenmobiliteit
'.

· Op tabblad 'Aangifte' bij de vaste gegevens van de werknemer kunt u aangeven dat er een
  arbeidscontract op basis van een 'Jaarurennorm ' van toepassing is.

· Voor de diverse soorten Kindverlof is een uitgebreidere keuze voor de
  pensioenpremieverdeling opgenomen.  U leest hierover in Kindverlof en pensioen .    

· In de risicogroep 01 Bos en natuur zijn de standaard uren per dag gewijzigd van 7,6 naar
  7,4.

· In de risicogroep 10 Metaalindustrie is een wijziging aangebracht in de grondslag van de
  WIA-verzekeringen.

· In de risicogroep 11 Electrotechnische industrie is een wijziging aangebracht in de
  grondslag van de WIA-verzekeringen.

· In de risicogroep 17 Bloemenhandel wordt het Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken niet
  meer opgenomen in de UPA naar Capgemini.

· In de risicogroep 42 Groothandel in AGF is de grondslag voor de pensioenberekening
  gewijzigd van een jaargrondslag naar een grondslag per periode.

· In de risicogroep 42 Groothandel in Kaas is de grondslag voor de pensioenberekening
  gewijzigd van een jaargrondslag naar een grondslag per periode.

· In de risicogroep 42 Groothandel in Eieren is de grondslag voor de pensioenberekening
  gewijzigd van een jaargrondslag naar een grondslag per periode.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven is het doorgeven van de F&Z code voor werknemers
  Zonder uitzendbeding verbeterd.