Release notes Loon 2022

Versie 24.0.36. Gepubliceerd 7 januari 2022

· De premies 2022 van onderstaande risicogroepen zijn helaas nog niet compleet:

  23 Visserij
  23 Walpersoneel
  28 Ambulancevervoer
  29 Openbaar vervoer
  29 Vervoer (openbaar)
  39 Zorgverzekeraar
  48 Kalkzandindustrie
  49 Natwasserij
  54 Omroeppersoneel
  63 Overheid defensie

· In deze versie van Loon 2022 kunt u de pensioenaangiften nog niet maken. In een
  volgende update van Loon is dit beschikbaar.

· In Loon is een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag opgenomen. Op het tabblad
  'Vervoer en thuiswerk' bij de vaste gegevens van de werknemer kunt u het toepassen van
  de thuiswerkvergoeding instellen.

· Bij het toepassen van reiskosten 'Vast bedrag via praktische regeling' worden geen
  reiskosten meer berekend over thuiswerkdagen.

· In 2022 is de vrije ruimte (WKR) 1,7% over uw fiscale loon tot en met € 400.000. Boven de
  € 400.000 is 1,18% van toepassing.

· De naam van de  premie 'Basispremie WAO/WIA' is gewijzigd in 'Arbeidsongeschikt-
  heidsfonds (Aof)
'.

· Bij wijziging van de premie ZW-flex bent u een (middel)grote werkgever en/of een
  Eigenrisicodrager. U dient vanaf dit jaar dan ook de premie 'Arbeidongeschiktheidsfonds
   (Aof)' te bevestigen of aan te passen naar de hoge premie van 7,05% als u  een
   (middel)grote werkgever bent.

  Let op! De grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers is sinds 2022 veel hoger
  komen te liggen. U bent een kleine werkgever als er in het refertejaar 2020 een totaal
  premieloon is van maximaal € 882.500.

  De kans is dus zeer wel aanwezig dat u tot en met het jaar 2021 een (middel)grote
  werkgever was, maar vanaf 2022 een kleine werkgever.

  Hier leest u er meer over:
  https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2022.pdf

· De premie 'Wet Opslag Kinderopvang' van 0,5% is toegevoegd. Voorheen maakte deze
  opslag (premie) deel uit van het totaalpercentage basispremie WAO/WIA. Per 2022 dient
  deze premie apart in de loonaangifte opgenomen te worden.

· De levensloopregeling is vervallen per 1-1-2022. Zie voor meer informatie:
  https://www.loon.nl/Handleiding/Aandachtspunten_00_Levensloopuitkering_61_plus.pdf

· Voor de bijtelling 'Privégebruik auto van de zaak' zijn diverse percentages toegevoegd en
  diverse vervallen.

· Voor nieuw ingevoerde auto’s worden de RDW-gegevens automatisch ingevuld door Loon.

· De pensioengrondslag wordt in risicogroepen die aangesloten zijn bij het pensioenfonds
  PFZW (PGGM)
ook bij opvolgend aangemaakte dienstverbanden opnieuw bepaald.

· Het tabblad 'Sparen' bij de vaste gegevens van de werknemer is vanwege het vervallen
  van de levensloopregeling opgeschoond.

· Aanvullend geboorteverlof heeft geen effect op het aantal verloonde uren. Dit is op basis
  van voorschriften van Belastingdienst/UWV.

· De iso-landcodes en nationaliteiten zijn bijgewerkt.

· Historische betalingsregelingen uit vorig jaar worden niet meer geïmporteerd.

· In deze versie zijn de Wettelijk minimumlonen (WML) per 1 januari 2022 verwerkt.

· Bij het maken van de SEPA wordt nu ook automatisch het overzicht als pdf opgeslagen en
  krijgt de bestandsnaam standaard de verloningsperiode mee.

· In Loon is de naamswijziging UPA AGH naar Appel Pensioenuitvoering B.V. verwerkt.

· Tabblad 'Planning' is uitgebreid met de opties week-, kwartaal- en jaarverloningen.
  Daarnaast is de titel '13e maand' gewijzigd in 'Extra periode'.

· Eigen taken waarbij opgegeven wordt dat de taak voor een bepaalde datum voltooid moet
  zijn, zullen in 'Loon vandaag' pas zichtbaar worden zodra de datum voltooid van de
  betreffende taak binnen 30 dagen valt.

  Let op! Dit geldt ook voor taken die u in Loon 2021 al een voltooiddatum had meegegeven.
  Middels de optie 'Toon toekomstige taken' kunt u deze taken alsnog bekijken.

· In de sector 01 Agrarische bedrijven is de minimum pensioengrondslag vervallen.

· In de sector 01 Agrarische bedrijven is de aspirantenregeling toegevoegd voor
  werknemers jonger dan 21 jaar.

· In de risicogroepen 05 Jachtbouw en 05 Houten emballage-industrie, houtwaren- en
  borstelindustrie
zijn de toetredingsleeftijd voor pensioen en de Aspirantenregeling
  vervallen.

· Voor de sector 10 Metaalindustrie en 11 Electrotechnische industrie zal per 2022 de
  aanlevering van pensioengegevens via UPA TKP plaatsvinden. Meer informatie:
  https://www.loon.nl/handleiding/UPA_TKP.pdf

· In de risicogroep 10 Metaalindustrie rekent Loon nu op basis van kalenderdagen bij in- en
  uitdienstberekeningen.

· In de risicogroep 10 Metaalindustrie is de premie Aanvullende WIA-excedentregeling
  toegevoegd met 0%, voor de verwerking van een eventuele Excedentregeling.

· In de risicogroep 11 Electrotechnische industrie is de premie Aanvullende WIA-
  excedentregeling toegevoegd met 0%, voor de verwerking van een eventuele
  Excedentregeling.

· In de risicogroep 11 Electrotechnische industrie rekent Loon nu op basis van
  kalenderdagen bij in- en uitdienstberekeningen.

· In de risicogroep 35 Kinderopvang is het maximum uurloon voor opslag ORT per 1 januari
  vastgesteld op € 17,44.

· De naam van de risicogroep 44 TrueBlue is gewijzigd in 44 Informatie-, Communicatie- en
  Kantoortechnologiebranche.

· Vanwege de nieuwe cao voor de sector 52 Uitzendbedrijven is een aantal wijzigingen
  opgenomen voor zowel de fases als voor de pensioenregeling. U leest hier meer over in
  deze handleiding: https://www.loon.nl/Handleiding/Wijzigingen_uitzendbranche_2022.pdf

· De naam van de risicogroep 54 Toneel & Dans is gewijzigd in 54 Dans (T&D).

· De naam van de risicogroep 54 Nederlands theater is gewijzigd in 54 Theater (T&D).

· In de risicogroep 54 Dans (T&D) wordt nu een bedrag aan eindejaarsuitkering
  gereserveerd.

· In de risicogroep 54 Theater(T&D) wordt nu een bedrag aan eindejaarsuitkering
  gereserveerd.