Release notes Loon 2022

Versie 24.0.155. Gepubliceerd 9 december 2022

· Herziening WW-premie: Aan het eind van het loonjaar zult u de lage WW-premie moeten herzien voor werknemers waarvoor meer dan 30% overuren verloond zijn dan contractueel overeengekomen. Wanneer u de laatste loonaangifte van het jaar draait, zal Loon dit automatisch voor u controleren. U leest hier meer over in de Wab-handleiding.

· Bij toepassing van de eenmalige looncomponenten 'Reiskosten woon-werk' en 'Thuiswerkdagen' in het verloningsscherm wordt nu ook op de strook het aantal kilometers en dagen getoond.

· De inloggegevens die nodig zijn voor het exporteren van de journaalpost naar Exact worden nu door Loon bewaard.

· De inloggegevens die nodig zijn voor het exporteren van de journaalpost naar Twinfield worden nu door Loon bewaard.

· Voor de bepaling van het minimumvakantiegeld (indien van toepassing), wordt nu ook rekening gehouden met meeruren.

· In deze versie is een foutmelding verholpen die in sommige gevallen optrad bij het openen van een werkgever.

· Bij de 'Eigen pensioenregeling (Bruto periodeloon, zonder toeslagen)' i.c.m. direct uitbetalen vakantiegeld, wordt het vakantiegeldbedrag niet meer dubbel meegenomen in de grondslag voor pensioen.

· Het aanmaken van meerdere administraties is beperkt tot een LoonNet abonnement.

· De code soort inkomstenverhouding 37 is in Loon te verwerken door te verlonen in de risicogroep 00 IVA-uitkering i.c.m. het veld jonggehandicaptenkorting (tabblad loonheffing van de werknemergegevens).

· In de sector 01 Agrarische bedrijven verlaagt het looncomponent 'Uitruil bruto loon' nu de pensioengrondslag.

· Voor de risicogroep 01 Groen, Grond en Infrastructuur is voor de Seniorenregeling een nieuwe variant (60-85-85) toegevoegd.

· In de risicogroep 12 Metaal en techniek worden de premies Sociaal fonds en OOM nu berekend tot de aow-leeftijd.

· In de sector 12 Metaal en techniek wordt het verlaagde percentage WIA-werknemersverzekering per juli correct toegepast voor werknemers voor wie reeds vóór 2022 de verlaagde premie van toepassing was. U dient de lonen te herrekenen als u dat nog niet gedaan had.

· In de risicogroep 17 Schoenmakerij is per 1 juni 2022 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de VPL-premie van 0%.

· In de risicogroep 17 Vishandel is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde PAWW.

· In de risicogroep 35 Apothekers is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde PAWW.

· In de risicogroep 35 Dierenartsenpraktijken is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde PAWW.

· In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg wordt de reservering 'Balansregeling' bij een opvolgend dienstverband nu ook correct berekend. Herreken deze lonen indien van toepassing.

· In de sector 35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen wordt de franchise voor de A.O. Pensioenpremie bij deelberekeningen i.c.m. de hele periode in dienst beter bepaald. Herreken de lonen indien van toepassing.

· In de risicogroep 45 Woningcorporaties wordt na de aow-leeftijd alsnog de premie Opleiding en Ontwikkeling berekend. Herreken de lonen indien van toepassing.

· In de risicogroep 48 Vlakglasindustrie is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde PAWW.

· In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde PAWW.

· In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging wordt voor een oproepkracht de reservering vrije dagen gereserveerd over maximaal 152 uur per loonperiode.

· In de sector 54 Culturele instellingen wordt de franchise voor de A.O. Pensioenpremie bij deelberekeningen i.c.m. de hele periode in dienst beter bepaald. herreken de lonen indien van toepassing.