We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Verloningen en fasenbepaling in de sector Uitzendbedrijven

2) Pas het tabblad ABU bij de werknemers aan

Om de juiste basis te leggen voor het bijhouden van het aantal gewerkte weken, is er tevens een tabblad bij de werknemer gemaakt: ‘ABU, Stipp’, waar u - voordat u voor de eerste keer met het Loon-pakket gaat verlonen - het een en ander zélf moet invullen.

Het tabblad ziet er zo uit (data in dit voorbeeld reeds ingevuld):

Loon salarissoftware Afbeelding: ‘Werknemer’, ABU, zelf invullen

Afbeelding: ‘Werknemer’, ABU, zelf invullen

U moet hier eenmalig de volgende data aangeven:

a. Uitzendbeding
b. Fasestand
c. Stipp pensioenweken
d. 'Pensioen via'
e. Reserveringen voor vrije dagen, feestdagen en kort verzuim
f. Vervroegde deelname Plusregeling
g. Vakantiewerker
h. Dagtabellen toepassen

Onderstaand worden deze punten nader toegelicht.

a. Uitzendbeding
De fiscus wil weten of u verloont Met of Zonder uitzendbeding. Het 'uitzendbeding' wordt namelijk gemeld in de aangifte loonheffingen.
Verreweg de meeste uitzendkrachten vallen onder het type Met uitzending.
De keuze heeft invloed op de loonberekening en op de kosten werkgever. Het is dus van belang dat u de juiste keuze maakt.

• Met Uitzendbeding:
Standaard van toepassing in fase A / fase 1-2, en ook de standaardinstelling in Loon. Met uitzendbeding houdt in dat de uitzendovereenkomst eindigt als er geen werk is of door opzegging door de inlener of de uitzendkracht. Reserveringen voor kort verzuim, vrije dagen en feestdagen zijn van toepassing.

• Zonder Uitzendbeding:
Zonder uitzendbeding houdt in dat een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt overeengekomen. Zonder uitzendbeding is automatisch van toepassing bij fase B / 3 en C / 4, u hoeft dit dan niet meer apart in te stellen in Loon. Indien er geen werk is, is er geen loonuitsluiting, maar terugvalloon (90% van het loon, maar minstens minimumloon).
In fase A / fase 1-2 kan expliciet voor Zonder Uitzendbeding worden gekozen. In fase A / fase 1-2 is er dan geen sprake van terugvalloon, maar van Loonuitsluiting (behalve bij ziekte, dan wel loondoorbetalingsplicht), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Er zijn geen reserveringen voor kort verzuim, vrije dagen en feestdagen van toepassing.

b. Fasestand
We blijven op het tabblad ‘ABU, Stipp’ bij de werknemer. In verreweg de meeste gevallen hoeft u links bij Uitgangssituatie d.d. XX de ‘Stand’, ‘Gat’ en ‘Fase’ daar niet in te vullen of aan te passen:

• De ‘Stand’ toont de beginstand van de faseweken. Deze beginstand hoeft u vrijwel nooit in te vullen. Want Loon importeert aan het begin van het jaar automatisch het aantal faseweken uit het jaar ervoor.

Als u een nieuwe werknemer invult, zal de beginstand uiteraard nul zijn, tenzij er sprake is van opvolgend werkgeverschap.

Ook als u gedurende het jaar nieuw start met het Loon-pakket dan zult u logischerwijze zelf de beginstand van het aantal faseweken in moeten geven. Loon weet dan immers niet hoeveel (fase)weken er al gewerkt zijn door deze werknemer.

Let op: in fase A / fase 1-2 is er sprake van wekentelling, vanaf fase B / 3 wordt er in dagen/maanden geteld. Wanneer de werknemer in fase B / 3 terechtkomt, verandert ‘Faseweken’ in ‘Contractduur’ en worden de maanden/dagen getoond vanaf fase B / 3.

Onderstaand – ter informatie - de telling van de fasen van de ABU / NBBU.

Er zijn 3 fasen te onderscheiden:

Fase A, fase 1-2: Week 1 tot en met 52 weken
Fase B, fase 3: vanaf week 53 maximaal 3 jaar (of 6 contracten)
Fase C, fase 4: (binnen 6 maanden) na einde fase B / fase 3.

• Het vakje ‘Gat’ zult u vrijwel nooit zelf in hoeven te vullen. Alleen als er aan het einde van het voorgaande jaar één of meerdere weken onafgebroken (!) niet is gewerkt, zal bij de import begin van het huidige jaar het betreffende getal staan bij ‘Gat’.

Een gat dat eventueel in het huidige jaar ontstaat door afwezigheid, houdt Loon zelf bij door de gegevens die u invult bij het Verzuim en verlof via de ‘Agenda’. Wanneer zulke gaten zijn ontstaan, ziet u terug als u klikt op ‘Toon details’.

Onderstaand nadere uitleg over ‘Onderbrekingen’ (= gaten), en voorbeelden in de Fasen van de ABU / NBBU .

Bij onderbrekingen kan er een terugval in fase plaatsvinden.
* Fase A, fase 1-2: Bij een onderbreking van minder 6 maanden wordt er doorgeteld (alleen gewerkte weken). Duurt de onderbreking 6 maanden of langer dan valt de werknemer terug naar begin fase A, fase 1-2.

* Fase B, fase 3: Bij een onderbreking van minder 6 maanden wordt er doorgeteld (alle weken tellen mee). Duurt de onderbreking 6 maanden of langer dan valt de werknemer terug naar begin fase A / fase 1-2. De onderbreking betekent in deze fase de tijd tussen twee contracten.

* Fase C, fase 4: Een werknemer in fase C / fase 4 heeft in beginsel een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Mocht de werknemer alsnog uit dienst gaan en later weer in dienst komen, dan is het volgende van toepassing. Indien de onderbreking minder dan 6 maanden is, valt werknemer terug naar begin  fase C / fase 4. Mocht de onderbreking 6 maanden of langer duren dan valt werknemer terug naar begin fase A / fase 1-2.

c. Stipp pensioenweken
Evenals bij de fasen zal ook de stand en het gat geïmporteerd worden uit het voorgaande jaar. Voor een nieuwe werknemer hoeft ook hier in principe niets ingevuld te worden.

Voor het Stipp pensioen wordt geteld in weken, en alleen gewerkte weken tellen mee.

Tot 1 juli 2023 was er nog sprake van een referteperiode (wachttijd) van 8 weken. Deze is per 1 juli afgeschaft, de werknemer gaat gelijk deelnemen aan de Basisregeling, deze duurt 52 weken. Vanaf week 53 wordt dit de Plusregeling.

Loon houdt dit voor u bij op grond van de verloningen en de gegevens die zijn verwerkt in de Agenda.

Voor onderbrekingen gelden afwijkende regels ten opzichte van de fasetelling. U ziet dit in onderstaand schema terug:

Loon salarissoftware Afbeelding: schema onderbreking en terugval Stipp

Loon salarissoftware Afbeelding: schema onderbreking en terugval Stipp

Afbeelding: schema onderbreking en terugval Stipp

Zie voor meer informatie over het uitzendpensioen www.stippensioen.nl

Het kan voorkomen dat de werknemer niet onder het Stipp pensioen valt, zie hieronder bij ‘Pensioen via’.

Loon salarissoftware Afbeelding: ‘Werknemer’, ABU, zelf invullen

Afbeelding: ‘Werknemer’, ABU, zelf invullen

d. 'Pensioen via'
Dat zal vrijwel altijd 'Stipp' zijn, tenzij het een uitzendkracht betreft die op grond van een ander pensioenreglement in een specifieke andere sector valt.

Alleen in die gevallen wijkt u af van de keuze 'Stipp'.

Voor de uitzendkrachten in de Bouw kunt u meer hierover lezen in https://www.loon.nl/handleiding/Uitzendwerk_Bouw.pdf.

e. Reserveringen voor vrije dagen, feestdagen en kort verzuim
Als u wilt dat de CAO-reserveringen voor vrije dagen, feestdagen en kort verzuim ook na fase A / fas 1-2 doorgaan, vink dan deze optie aan.

f. Vervroegde deelname Plusregeling
Het is toegestaan uitzendkrachten eerder aan te melden in de Plusregeling. Dit kan alleen indien de uitzendkracht in het voorgaande jaar al deelnemer aan de Basisregeling is geweest en hier minstens 52 weken in heeft gezeten.

Vink deze optie aan indien u dit wenst toe passen.

g. Vakantiewerker
Wanneer een werknemer een scholier of student is dan kan deze worden verloond als Vakantiewerker. Onder vakantiewerkers in de zin van deze cao wordt verstaan scholieren, studenten en andere studerenden, die uitsluitend in de periode(n) van vakantie(s) van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten.

h. Dagtabellen toepassen
Hoofdregel is dat de te gebruiken tijdvaktabel overeen dient te komen met het loontijdvak. Als bijvoorbeeld de werknemer een loon per maand heeft, dan moet de witte maandtabel gebruikt worden.

Voor de uitzendbranche is in sommige gevallen de dagtabel van toepassing, dit is wanneer het geval zich voor doet dat de werknemers op basis van een uurloonafspraak werken.