We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

'Bijzondere' werknemers

'Overige' bijzondere werknemers nader beschouwd

Onderstaand een korte beschouwing (per categorie) van de 'overige' bijzondere werk-nemers.

Aannemers van werk
De Belastingdienst omschrijft ze zo: "Aannemers van werk en hun hulpen zijn bij u in fictieve dienstbetrekking als zij zelf werk verrichten op grond van een overeenkomst tot aanneming van werk. Hiermee verplicht de aannemer zich om voor u als opdrachtgever een bepaald werk van stoffelijke aard te verrichten, voor een bepaalde prijs."

Over de loonheffingen meldt de fiscus voor deze groep: "Voor aannemers van werk moet u de loonheffingen op een andere manier berekenen en met afwijkende percentages."

Die afwijkende percentages zien er zo uit (voorbeeld 2023):

Loon salarissoftware


Thuiswerkers en hun hulpen
We lezen hoe de fiscus deze groep omschrijft: "Een thuiswerker is iemand die zijn werk niet verricht in het bedrijf van de werkgever, maar thuis of op een andere plaats. Een thuiswerker en zijn hulpen zijn in fictieve dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan (et cetera) ".

Ook de Thuiswerkers en hun hulpen kennen een afwijkend loonheffingsregime vergeleken met 'normale' werknemers. De thuiswerkers en hun hulpen vallen onder dezelfde tabellen als de aannemers van werk.

Artiesten en beroepssporters
Het adagium van de fiscus luidt: 'Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker'. Maar als er één groep is voor wie het verlonen zeker niet 'gemakkelijk' is dan zijn het wel de artiesten en beroepssporters. De Belastingdienst heeft er zelfs een aparte handleiding voor moeten schrijven: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handl_lh_artiest_ber_sporters_2022_lh0231t21fd.pdf (2022)

Onderstaand in een notendop de mogelijke 'afwijkingen' bij artiesten en beroepssporters:
• Kostenvergoedingsbeschikking (KVB)
• Kleinevergoedingsregeling (KVR)
• Binnenlandse artiest
• Buitenlandse artiest
• Buitenlandse beroepssporter

Relaxbranche
Deze groep is reeds sinds het jaar 2008 individueel 'benoemd' door het UWV en de fiscus. De relaxbranche valt nu onder de sector 55 'Overige takken van bedrijf en beroep'. De fiscus geeft de branche de wat explicietere naam 'Prostitutiebedrijven'.  De relaxbranche kent eveneens vele fiscale regels. Ook voor deze branche heeft de Belastingdienst dan ook een aparte brochure moeten maken.

In de relaxbranche kan een werknemer óf in loondienst zijn, óf een pseudo-werknemer. Als de werknemer in loondienst is, mag de werkgever (onder voorwaarden) 20% van het brutoloon onbelast uitbetalen. Dus als de werknemer € 1.000,- bruto verdient dan wordt er over € 200,- geen premies en loonheffing berekend. Dat wijkt dus sterk af van de normale loonheffingsregels voor werknemers in loondienst.

Maar ook als de werknemer kiest voor opting-in (pseudo-werknemer) gelden afwijkende regels ten opzichte van andere pseudo-werknemers. Want de loonheffing bedraagt dan slechts 19% (voorbeeld 2023). Behalve - zo meldt de fiscus - als de sekswerker andere inkomsten heeft en bij die inkomsten al rekening is gehouden met de algemene heffingskorting. In dat geval moet 36% (voorbeeld 2023) worden ingehouden.

Werknemers in de relaxbranche zijn dan ook in meerdere opzichten bijzonder. Zelfs in fiscale zin.
Werknemers met 30%-regeling
Als een werkgever een werknemer uit het buitenland aanneemt, dan mag hij hem de extra kosten voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland vergoeden. De werkgever kan de werkelijk gemaakte kosten vergoeden, maar hij kan ook gebruikmaken van de 30% regeling als de werknemer daarvoor in aanmerking komt. Met het formulier Verzoek loonheffingen 30%-regeling kunt u de Belastingdienst vragen om de 30%-regeling te mogen toepassen voor een werknemer uit het buitenland.

° Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, gelden de volgende voorwaarden:

° Werknemer is bij u in dienst.

° Werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid (deskundigheidsvereiste).

° Werknemer voldoet aan de definitie van ingekomen werknemer.

° De Belastingdienst heeft een beschikking afgegeven waaruit blijkt dat u van de 30%-regeling gebruik kunt maken.

Deskundigheidsvereiste. Loon toetst niet op het jaarloon!
Als u voor een werknemer die naar Nederland komt, van de 30%-regeling gebruik wilt maken, moet deze werknemer onder andere een specifieke deskundigheid hebben. Voor het aantonen van die specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm, die ieder jaar wordt geïndexeerd.

In 2023 is sprake van een specifieke deskundigheid als uw werknemer een belastbaar jaarloon heeft dat meer is dan € 41.954, exclusief de gerichte vrijstelling. Voor werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel hebben behaald of een gelijkwaardige buitenlandse titel, en die jonger zijn dan 30 jaar, moet het belastbaar jaarloon meer zijn dan € 31.891, exclusief de gerichte vrijstelling.

NB Loon toetst niet op het minimaal vereiste jaarloon. U dient dit dus zelf te (blijven) controleren.

Belastingplan 2024. Versobering
Met toepassing van de 30%-regeling kan een werkgever, kort gezegd, maximaal 30% van het loon van een buitenlandse werknemer onbelast vergoeden zonder nadere onderbouwing van de kosten.

In het Belastingplan 2023 was al opgenomen dat per 2024 de 30%-regeling wordt afgetopt op de norm uit de Wet Normering Topinkomens (WNT), oftewel de Balkenendenorm. Deze is voor 2024 vastgesteld op 233.000 euro.

Volgens de huidige wetgeving heeft een buitenlandse werknemer maximaal 60 maanden recht op ten hoogste 30% van het loon als onbelaste vergoeding.

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 is middels een motie van Omtzigt een verdere versobering van de 30%-regeling aangenomen. Het vrijgekomen budget is bedoeld om de rente op studieleningen van de pechgeneratie te verlagen.

Deze versobering houdt het volgende in:
- Voor maximaal de eerste 20 maanden mag nog steeds ten hoogste 30% van het loon onbelast worden vergoed.
- Voor 20 daaropvolgende maanden mag ten hoogste 20% van het loon onbelast worden vergoed.
- Voor de laatste 20 maanden mag ten hoogste 10% van het loon onbelast worden vergoed.

Mocht de werknemer voor slechts 35 maanden in Nederland komen werken, dan geldt voor de eerste 20 maanden de 30%, en voor de laatste 15 maanden 20%.

Werknemers met een beschikking uit 2023 vallen nog onder overgangsrecht, zij mogen nog 60 maanden 30% toepassen.

Beschikking aanvragen
U kunt de beschikking aanvragen met het formulier 'Verzoek loonheffingen 30%-regeling' (2023):

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verzoek_2023_lh_premie_volksverzeker_toepas_30_procent_regel_lh5981z31fol.pdf

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
Belastingdienst/Kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen

Het scherm waar u de 30%-regeling kunt instellen, vindt u onder de vaste werknemers-gegevens, op het tabblad 'Loon', 'Loonheffing':

Loon salarissoftware Afbeelding: Loon, Loonheffing, 30%-regeling

Afbeelding: Loon, Loonheffing, 30%-regeling