4: De Werknemers-wizard

4.6 Spaarregelingen

De indeling van dit korte hoofdstuk is als volgt:

- Levensloopregeling
- Tijdsparen (sector Bouw).

In het volgende scherm kunt u de eventuele spaarregelingen voor deze werknemer kwijt. Het scherm ziet er zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Nieuwe werknemer, Spaarregelingen

Afbeelding: Nieuwe werknemer, Spaarregelingen

Levensloopregeling

Algemene uitleg levensloop
• De levensloop is een per 2006 ingevoerde fiscale regeling om het sparen voor een
vervangend inkomen tijdens een periode van onbetaald verlof voordeliger te maken. Dit onbetaald verlof kan bijvoorbeeld zijn ouderschapsverlof, zorgverlof of een sabbatical. Ook een periode van onbetaald verlof voorafgaand aan het pensioen is mogelijk.
• 'Onbetaald' wil zeggen dat geen salaris uitbetaald wordt, in de plaats daarvan ontvangt de werknemer een uitkering uit zijn eigen levenslooptegoed.
• De werknemer mag jaarlijks maximaal 12% van diens brutoloon sparen.
• Werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder waren, maar nog geen 56 jaar, mogen jaarlijks meer dan 12% van het brutoloon sparen.
• Levensloopsparen mag tot maximaal 210% van het bruto jaarloon.

Overgangsrecht levensloopregeling per 1 januari 2012
Let op: Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Alleen werknemers die op 31 december 2011 meer dan 3.000 euro op de levenslooprekening hadden staan mogen nog sparen in de regeling.

Levenslooptegoed van € 3.000 of meer
Als uw werknemer op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van € 3.000 (inclusief het rendement over 2011) of meer, kan hij tot en met 31 december 2022 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. NB Vanaf die datum valt het nog resterende bedrag aan levensloopsparen in één keer vrij.

Sinds 1 januari 2013 mag uw werknemer bij een levenslooptegoed van € 3.000 of meer het levenslooptegoed ook opnemen voor andere doeleinden dan verlof.

Levensloopregeling: 80%-regeling vervallen per 2016
Om het uitbetalen van levenslooptegoed te stimuleren, gold in 2015 een bijzondere regeling voor het in 1 keer uitbetalen van levenslooptegoed: de 80%-regeling. Deze regeling is vervallen sinds 1 januari 2016.

Meer info
Meer info over de levensloopregeling, vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Levensloopregeling.pdf

Let op! Overgangsrecht levensloopregeling t/m 31 oktober 2021
De levensloopregeling is indertijd ingevoerd om werknemers de mogelijkheid te bieden te sparen voor onbetaald verlof. Met ingang van 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Maar deelnemers die op 31 december 2011 ten minste € 3.000 op hun rekening hadden staan, mogen op grond van het overgangsrecht doorsparen tot en met 2021.

Op 31 december 2021 zou dit overgangsrecht eindigen en het spaarsaldo vrijvallen. Echter, omdat de einddatum van 31 december 2021 tot uitvoeringsproblemen leidt, heeft het kabinet besloten de einddatum met twee maanden te vervroegen. Het overgangsrecht (onbelaste aanspraak volgens de omkeerregel) geldt nu tot en met 31 oktober 2021 waardoor het spaarsaldo per 1 november 2021 wordt belast.

Er komt een inhoudingsplicht voor de uitvoerder van de levensloopregeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bank of de verzekeraar waar het levensloopgeld is ondergebracht. Deze inhoudingsplicht bij de uitvoerder komt in plaats van de inhoudingsplicht bij de werkgever, voor wie het er nu een stuk eenvoudiger op wordt. De werkgever speelt immers geen rol meer bij het belasten van de aanspraak.

Tijdsparen (sector Bouw)

Al sinds 1 januari 2006 is het vakantiefonds in o.a. de sector 03 Bouw opgeheven. Vanaf die datum moet de werkgever het loon tijdens vakantie- en feestdagen aan werknemers doorbetalen.

De cao-partijen zijn overeengekomen om een zogenoemd 'Tijdspaarfonds' op te richten, dat een omvangrijke netto uitkering ineens vóór de zomervakantie mogelijk maakt. Dat zijn werknemers in de sector Bouw immers gewend.

Deelnemers (= Bouwwerknemers) zijn automatisch deelnemer in het Tijdspaarfonds. APG is belast met de uitvoering van de regeling. De Tijdspaarregeling kent een geblokkeerd deel en een niet-geblokkeerd deel.

Geblokkeerd deel en niet-geblokkeerd deel
Op het geblokkeerde deel stort de werkgever:
- 8% vakantietoeslag

Op het niet-geblokkeerde (= overige) deel stort de werkgever:
- de geldswaarde van 10 ATV dagen
- de geldswaarde van 5 bovenwettelijke dagen
- de geldswaarde van 3 dagen uit kortverzuim.

In onderling overleg tussen de werknemer en werkgever kunnen ook 'extra' bronnen in het niet-geblokkeerde Tijdspaarfonds worden gestort. Zoals reistijdvergoeding, overwerk, niet-opgenomen vakantie- en ATV-dagen, enzovoort. Loon noemt het niet-geblokkeerde deel in de berekeningen het 'overige' deel.

55% of 100% Tijdsparen
De werknemer kan kiezen of hij 100% of 55% van de bruto waarde van de Tijdspaarregeling wil laten afstorten aan APG. Dit betreft zowel het geblokkeerde deel (de 8% vakantie-toeslag) als het niet geblokkeerde deel.

0% Tijdsparen niet meer mogelijk
Het was met het Loon-pakket ook mogelijk dat de werknemer ervoor kiest om de bruto waarde van de Tijdspaarregeling direct en volledig te laten uitkeren via de optie 'Geheel uitkeren'. Dan vond er dus geen enkele storting aan APG plaats. Die optie is niet meer mogelijk want APG wil dat de werknemers meedoen aan het tijdsparen.

Het scherm met de diverse keuzes ziet er zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Nieuwe werknemer, Tijdsparen
Afbeelding: Nieuwe werknemer, Tijdsparen

Afdragen Tijdspaarbedragen
De werkgever draagt per 4 weken of per maand het totaal van de Tijdspaarbedragen van de werknemers af aan het Tijdspaarfonds bij APG. De storting van de Tijdspaarbedragen voor de individuele werknemer vindt vervolgens plaats op een individuele rekening van die werknemer bij APG.


Uitbetalen Tijdspaarbedragen
De 8% vakantietoeslag valt altijd vrij in mei. De niet-geblokkeerde stortingen zijn in principe vrij opneembaar. De werknemer kan dus altijd beschikken over het saldo van het niet-geblokkeerde deel. Betalingen uit het niet-geblokkeerde deel lopen altijd via de vakbonds-consulent.

Meer info Tijdsparen
Meer informatie vindt u op mijn.loon.nl, 'Handleidingen' of direct via deze link: https://www.loon.nl/Handleiding/LPG_Bouw.pdf