10: Overzichten

10.10 Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon

Introductie arbeidsovereenkomsten
Op het Kenniscentrum van Loon komen niet alleen vragen binnen met betrekking tot de werking van het programma. Het gebeurt steeds vaker dat er ook inhoudelijke vragen worden gesteld, bijvoorbeeld over arbeidsrechtelijke kwesties. Sinds 2016 is het mogelijk een arbeidsovereenkomst te maken vanuit Loon.

Uiteraard kunt u op het internet heel veel standaardcontracten vinden wanneer u even 'googelt'. De meerwaarde die Loon u wil bieden zit in de uitleg van de regels. Denkt u hierbij aan de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab), de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de overige controles die zijn ingebouwd.

Arbeidsovereenkomst mondeling én schriftelijk
De arbeidsovereenkomst kan net als iedere andere overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Om problemen te voorkomen is het aan te bevelen om de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Voor sommige onderdelen van de arbeidsovereenkomst is dit zelfs verplicht, bijvoorbeeld voor de proeftijd en het concurrentiebeding.

Per 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Voor het toepassen van de lage WW-premie is dan sowieso een van de vereisten dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk is.

Beginscherm Arbeidsovereenkomsten
U opent de optie 'Arbeidsovereenkomsten' door in het hoofdscherm van Loon bij 'Werknemers' links te klikken op 'Arbeidsovereenkomsten'.

U komt in het beginscherm terecht. De eerste keer zult u onderstaande melding zien:

Loon salarissoftware Afbeelding: beginscherm Arbeidsovereenkomsten, keuze Arbeidsovereenkomst
Afbeelding: beginscherm Arbeidsovereenkomsten, keuze Arbeidsovereenkomst

Wanneer u op 'Arbeidsovereenkomst' klikt, zult u in de arbeidsovereenkomst terecht komen, alwaar u diverse bedingen kunt toevoegen. Als u al eerder een concept heeft gemaakt, dan zult u deze zien staan in het beginscherm. U kunt deze dan selecteren en bijvoorbeeld wijzigen.

Arbeidsovereenkomst. Menu-opties
U ziet in het scherm 'Arbeidsovereenkomsten' aan de linkerkant een keuzemenu waarin u diverse bepalingen en bedingen kunt selecteren die u van toepassing wilt laten zijn voor dit contract. Bij de meeste opties is een uitklapmenu aanwezig waardoor meer keuzes beschikbaar worden.

Rechts ziet u de basis van een arbeidsovereenkomst, met de meest basale onderdelen. Hieraan kunt u dus via het linkermenu bepalingen toevoegen:


Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werknemer', 'Arbeidsovereenkomst', alle onderdelen (uitsnede)

Afbeelding: 'Werknemer', 'Arbeidsovereenkomst', alle onderdelen (uitsnede)

Loon helpt u

Tijdens het toevoegen van onderdelen krijgt u hier en daar meldingen en waarschuwingen. In ons voorbeeld hebben we een werknemer in de 33 Horeca ingevoerd, deze heeft een fulltime dienstverband voor een jaar.

• Tip: in het WerkGeversscherm op tabblad 14 ‘Arbeidsovereenkomsten’ kunt u vóór het draaien van de arbeidsovereenkomst al een aantal gegevens invullen die voor elke werknemer van toepassing zijn:

Loon salarissoftware Afbeelding: ‘Werkgever’, tabblad ‘Arbeidsovereenkomsten’

Afbeelding: ‘Werkgever’, tabblad ‘Arbeidsovereenkomsten’

• We zien dat Loon automatisch het een en ander uit de werknemersgegevens heeft overgenomen. Uiteraard de bij de Werkgever ingevulde gegevens, maar ook bijvoorbeeld de NAW, de functie en de datum van het Einde contract:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werknemer', 'Arbeidsovereenkomst'
Afbeelding: 'Werknemer', 'Arbeidsovereenkomst'

• U ziet onderaan een onderwaterscherm met meldingen die in ieder geval afgehandeld moeten worden. In ons voorbeeld zijn dit er twee.

Deze twee meldingen verwijzen naar verplichte gegevens op grond van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Als u dubbelklikt op de melding, dan zult u in de linkerkolom zien waar u iets kunt selecteren.

• U kunt ervoor kiezen een Proeftijd toe te voegen, iets wat meestal wel gebeurt. U heeft geleerd dat bij een overeenkomst van een jaar maximaal 1 maand kan zijn. U hoeft dit niet te onthouden, want deze informatie vindt u terug als u klikt op de 'i' in het tekstballonnetje, dat u in het contract ziet staan:

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, onderwaterschermAfbeelding: 'Werknemer', 'Arbeidsovereenkomst', Melding bij de i in het tekstballonnetje

Veranderen we de 'Datum Einde contract' naar een datum binnen 6 maanden na aanvang van de overeenkomst. Loon zal hier een controle op uitvoeren. U krijgt dan in het onderwaterscherm de waarschuwing dat er geen proeftijdbeding gekozen kan worden:

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, onderwaterschermAfbeelding: Arbeidsovereenkomst, onderwaterscherm

• In de linkerkolom onder ‘Overige afspraken’ vindt u diverse optionele bedingen die mogelijk toegepast kunnen worden. Denkt u hierbij aan een auto van de zaak of een concurrentiebeding.

• U meent vervolgens een Concurrentiebeding te kunnen toevoegen. Wellicht even de regel uit de WWZ over het hoofd gezien dat er alleen een concurrentiebeding toegepast kan worden bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Aangezien Loon uiteraard niet kan bepalen of er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, zal het aanvinken nog wel mogelijk zijn, maar volgt er bij het aanvinken een waarschuwing.

Eigen bepaling toevoegen arbeidsovereenkomst
Als u zelf nog een bepaling wilt toevoegen aan de arbeidsovereenkomst dan kan dat. Dat betreft dus bepalingen die niet standaard door Loon worden aangeboden. Denk aan kledingvoorschriften, rookbeleid, aanvangstijden, et cetera.

U voegt een eigen bepaling toe door links onderin het scherm 'Arbeidsovereenkomst' te klikken op de knop 'Voeg eigen bepaling toe':

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Voeg eigen bepaling toe
Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Voeg eigen bepaling toe

U ziet nu onderstaand scherm, waarin u de eigen bepaling kunt opnemen. U past de titel aan en geeft de tekst in. Bijvoorbeeld:

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Eigen bepaling (voorbeeld Kledingvoorschrift)
Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Eigen bepaling (voorbeeld Kledingvoorschrift)

Na 'OK' ziet u dat de eigen bepaling 'Kledingvoorschrift' is toegevoegd:

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Eigen bepalingen toegevoegd Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Eigen bepalingen toegevoegd

Arbeidsovereenkomst bewaren en pdf
Wanneer u alles heeft ingevoerd, kunt u de arbeidsovereenkomst opslaan via ‘OK’. Deze wordt dan als ‘Concept’ bewaard. U kunt er ook een pdf van maken.

Definitief maken arbeidsovereenkomsten
Wanneer werkgever en werknemer de overeenkomst hebben ondertekend – en deze dus rechtsgeldig is – kunt u de arbeidsovereenkomst in Loon definitief maken.
U gaat hiertoe weer naar het beginscherm, selecteert het ‘Concept’ en drukt op de knop ‘Maak definitief’.

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Maak definitief
Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Maak definitief

Geen arbeidsovereenkomst beschikbaar voor 00 en 52
Voor een aantal risicogroepen zal de arbeidsovereenkomst niet beschikbaar zijn, dit zijn de:

00 Ziektewetuitkering/ 00 Pensioenuitkering (= 00 zonder uren en dagen), en de 52 Uitzendbedrijven (ABU/ NBBU).

Deze zijn namelijk erg complex. Er zijn zoveel verschillende soorten overeenkomsten die afwijkend zijn per fase, met/zonder uitzendbeding, volgens periode- en ketensysteem, uitsluiting loondoorbetaling etc. Er zijn daartoe allerlei modellen beschikbaar bij de ABU en NBBU.

Meer info per onderdeel arbeidsovereenkomst

In dit uitlegdocument leest u meer over de diverse onderdelen van de arbeidsovereenkomst in Loon. In alfabetische volgorde: https://www.loon.nl/Handleiding/ArbeidsovereenkomstABC.pdf

Overige overeenkomsten in Loon
Verlenging/Aanzegging
In het beginscherm ‘Arbeidsovereenkomsten’ ziet u nog een aantal andere opties.

In 2015 is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Een van de regels uit de WWZ is dat de werkgever uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt de werknemer schriftelijk moet mededelen of deze verlengd wordt of beëindigd.

Loon waarschuwt u met een taak in LoonVandaag aan de hand van de opgegeven Datum Einde contract. U kunt dan kiezen voor ‘Verlenging’ of ‘Aanzegging’:

Loon salarissoftware Afbeelding: beginscherm Arbeidsovereenkomsten, keuze Verlenging/Aanzegging

Afbeelding: beginscherm Arbeidsovereenkomsten, keuze Verlenging/Aanzegging

In de handleiding https://www.loon.nl/Handleiding/Vergoeding_niet_nakoming_aanzegplicht.pdf treft u meer informatie hierover aan.

Bevestiging
De Wab is in 2020 in werking getreden. Twee zaken uit deze wet hebben direct met arbeidsovereenkomsten van doen hebben.

Eén daarvan is dat de lage WW-premie mag worden toegepast als er sprake is van een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepcontract.

Mocht er in het verleden een mondelinge overeenkomst zijn aangegaan met de werknemer, dan is het mogelijk een schriftelijke bevestiging van de vaste arbeidsovereenkomst te maken. Gaat u hiertoe in het beginscherm ‘Arbeidsovereenkomsten’ en kies dan voor 'Bevestiging':

Loon salarissoftware
Afbeelding: beginscherm Arbeidsovereenkomsten, keuze Bevestiging

Aanbod vast aantal uren
Een andere regel uit de Wab is dat de werkgever een oproepkracht meer zekerheid moet bieden. Wanneer de arbeidsovereenkomst met een oproepkracht 12 maanden heeft geduurd, moet de werkgever in de 13e maand een aanbod doen voor een vast aantal uren. Ook daarbij biedt Loon u de helpende hand.

In LoonVandaag krijgt u automatisch een herinnering hiervoor. Ga naar het beginscherm 'Arbeidsovereenkomsten' en kiest u daar voor 'Aanbod vast aantal uren ':