We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

10: Overzichten

10.11 Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon

De Wet Arbeidsmarkt in balans ( Wab ) in het kort
Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Met de Wab zijn er aanpassingen doorgevoerd voor de transitievergoeding, de ketenregeling en is er een gedifferentieerde WW-premie geïntroduceerd.

De belangrijkste Wab-maatregelen op een rij:
- Verruiming ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
- Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag
- Introductie cumulatiegrond bij ontslag
- Gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers
- Lagere WW-premie bij vast contract, hogere bij flexibele arbeidsovereenkomsten.
- Meer bescherming voor oproepkrachten

De laatste twee punten hebben direct gevolgen voor Loon.

Gedifferentieerde WW-premie
Een belangrijk onderdeel van de Wab is dat de premieheffing voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (hierna: WW) wijzigt. De WW-premie kende tot het jaar 2019 één percentage.

Sinds 1 januari 2020 wordt de premie afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst die met de werknemer is afgesloten. Er gelden sindsdien voor de WW-premie twee percentages: de lage WW-premie (2,64% in 2024) voor vaste contracten, en de hoge WW-premie (7,64% in 2024) voor flexibele contracten. De WW-premie voor flexibele arbeidsovereenkomsten wordt dus maar liefst 5% hoger dan die voor vaste arbeidsovereenkomsten.

Interessant is dan uiteraard om te weten wanneer een contract vast is en wanneer niet.

De Hoofdregel voor het toepassen van de lage premie (2,64% in 2024) is dat aan alle(!) drie van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
• er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
• de arbeidsovereenkomst is schriftelijk én
• er is geen sprake van een oproepovereenkomst. Min-maxcontracten worden in dit geval
  ook beschouwd als oproepovereenkomsten.

Uitzonderingen op de hoofdregel

Alsnog lage WW-premie
Als niet aan de drie voorwaarden van de hoofdregel voor de lage WW-premie wordt voldaan, is de hoge premie van toepassing. Echter, in afwijking hiervan geldt in de volgende situaties alsnog de lage premie:
• werknemers met een leerwerkovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).
• werknemers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) c.q. 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben. Let op! Deze urennorm geldt per aangiftetijdvak.
• Werkgeversbetaling van een uitkering werknemersverzekeringen. Denkt u aan bijvoorbeeld een IVA- of Wajong-uitkering. Eigenrisicodragers ZW en WGA kunnen ook de lage premie toepassen op de uitkering.

Alsnog hoge WW-premie (Herziening)
Andersom kan het ook zo zijn dat in eerste instantie de lage premie van toepassing is (er is oorspronkelijk voldaan aan de hoofdregel), maar achteraf alsnog de hoge premie toegepast dient te worden. De premie moet dan worden herzien. Dit is het geval in twee situaties.

· De werknemer gaat binnen twee maanden (bijv. in de proeftijd) weer uit dienst.

· Per 2022: Na afloop van het loonjaar blijkt de werknemer meer dan 30% meer uren gewerkt te hebben dan zijn contracturen. Bijvoorbeeld: een werknemer heeft een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd voor 30 uur per week, maar werkt in feite 40 uur per week. Als het hele jaar de lage premie is toegepast, moet dat aan het eind van het jaar herzien worden.

NB. Dit is niet van toepassing voor fulltimers (vanaf 35 uur per week).


Stroomschema
Wij hebben de regels voor u samengevat in een stroomschema. Wanneer u het schema doorloopt, kunt u bepalen welke WW-premie van toepassing is voor de werknemer.

Stroomschema Wab. Hoge of lage WW-premie?

Loon salarissoftware Afbeelding: Stroomschema WW-premie

Afbeelding: Stroomschema WW-premie


Wab -overzicht
In Loon kunt u een handig overzichtje oproepen dat aangeeft wat de situatie is rond de Wab voor uw werknemers. Gaat u naar 'Overzichten', en kies bij 'Werknemersoverzichten' voor 'Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Overzichten', 'Werknemersoverzichten', 'Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)'
Afbeelding: 'Overzichten', 'Werknemersoverzichten', 'Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)'

Daarna volgt eerst nog dit schermpje, dat voor zich spreekt:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Overzichten', 'Werknemersoverzichten', 'Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)'
Afbeelding: 'Overzichten', 'Werknemersoverzichten', 'Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)'

Na 'OK' krijgt u voor alle werknemers hun status te zien in het kader van de Wab, zoals 'is het een oproepkracht', 'bestaat er al een schriftelijke overeenkomst', en 'is de werknemer een BBL'er?'.  Ook dit scherm spreekt voor zich, maar het is voor de gebruiker wel handig om in één oogopslag de stand van zaken in beeld te hebben:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Overzichten', 'Werknemersoverzichten', 'Wab-overzicht'

Afbeelding: 'Overzichten', 'Werknemersoverzichten', 'Wab-overzicht'

Voor meer informatie kunt u de kopjes ‘Details herziening WAB’ en ‘WAB-status van de lonen’ nog uitklappen.

Bij ‘Details herziening WAB’ ziet u de uitwerking van de toetsen in verband met de herziening bij meer dan 30% uren dan de contracturen.
Onder ‘WAB-status van de lonen’ ziet u de status per periodeloon terug.

Meer informatie Wab
In deze uitgebreide handleiding over Wab en Loon leest u alles over de (soms) best lastige regelgeving: https://www.loon.nl/handleiding/Wab_en_Loon.pdf

Als u met de Wab te maken krijgt, adviseren we u de handleiding te raadplegen.