10: Overzichten

10.11 Documenten voor de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab)

De Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) in het kort
Met de Wab worden enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de Wwz (Wet werk en zekerheid) gerepareerd. Zo zijn er aanpassingen voor de transitievergoeding, de ketenregeling en komt er een gedifferentieerde WW-premie.

De belangrijkste Wab-maatregelen op een rij:
- Verruiming ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar
- Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag
- Introductie cumulatiegrond bij ontslag
- Gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers
- Meer bescherming voor oproepkrachten
- Lagere WW-premie bij vast contract, hogere bij flexibele arbeidsovereenkomsten.

De laatste twee punten hebben direct gevolgen voor Loon. Over die twee punten gaan we het in deze uitleg dan ook nader hebben.

Meer bescherming oproepkrachten: aanbod vast aantal uren
In de Wab zijn een aantal bepalingen opgenomen ter bescherming van de rechtspositie van de oproepkrachten. Eén daarvan betreft de regel dat wanneer de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, de werkgever in de 13e maand een aanbod moet doen voor een vast aantal uren.

De aangeboden gemiddelde arbeidsduur moet gebaseerd worden op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Het aanbod dat gedaan moet worden houdt geen contractverlenging in, of omzetting naar een overeenkomst van onbepaalde tijd. Het betreft alleen het aanbieden van een vast aantal uren.

Voor het bepalen van de periode van 12 maanden moet ook rekening gehouden worden met opvolgende overeenkomsten (met een onderbreking van minder dan 6 maanden), en ook met opvolgend werkgeverschap.

Een werknemer kan dit aanbod altijd weigeren. Een werknemer die dit aanbod afwijst, moet na 12 maanden wel opnieuw een aanbod krijgen als hij dan nog in dienst is.

Het aanbod voor een vast aantal uren moet schriftelijk gedaan worden. In Loon zal hiertoe een taak verschijnen in Loon Vandaag. Wanneer u de taak start, zal Loon het gemiddelde aantal loonuren tonen die in Loon voor de betreffende werknemer zijn verloond.

Dit document kunt u ook in Loon oproepen door eerst de werknemer te markeren om wie het gaat. Daarna de optie 'Arbeidsovereenkomsten' (in het menu links), en klikken op 'Aanbod vast aantal uren':

Loon salarissoftware Afbeelding:
Arbeidsovereenkomst, Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, 'Aanbod vast aantal uren'

U ziet dan een overeenkomst als deze:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Arbeidsovereenkomst,
Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, 'Aanbod vast aantal uren'

Het document legt u voor aan de betreffende werknemer. Hij of zij kan vervolgens aangeven het voorstel te accepteren of niet. En uiteraard laten ondertekenen.

Gedifferentieerde WW-premie
Een ander onderdeel van de Wab is dat de premieheffing voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (hierna: WW) wijzigt. De WW-premie kende tot het jaar 2020 één percentage.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de premie afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst die met de werknemer is afgesloten. Er gelden dan voor de WW-premie twee percentages: de lage WW-premie voor vaste contracten, en de hoge WW-premie voor flexibele contracten. De WW-premie voor flexibele arbeidsovereenkomsten is altijd maar liefst 5% hoger dan die voor vaste arbeidsovereenkomsten. Voor het jaar 2022: 2,70% om 7,70%.

Interessant is dan uiteraard om te weten wanneer een contract vast is en wanneer niet.

De hoofdregel voor het toepassen van de lage premie (2,70%) is dat aan alle(!) drie van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
• er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
• de arbeidsovereenkomst is schriftelijk én
• er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

Alsnog schriftelijke bevestiging arbeidsovereenkomst voor lage WW-premie

Een van de voorwaarden voor de lage WW-premie is dat dus dat er een op papier vastgelegde - schriftelijke - arbeidsovereenkomst voor is. Een mondelinge arbeidsovereenkomst is op zich ook een geldige overeenkomst, maar niet voldoende om de lage WW-premie te mogen toepassen.

In een aantal gevallen zal zo'n schriftelijke vastlegging er niet (meer) zijn. Maar Loon helpt u. In Loon kunt u namelijk een document genereren waarmee u schriftelijk kunt vastleggen dat er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst.

U roept zo'n bevestiging arbeidsovereenkomst eveneens op door eerst de werknemer in kwestie te markeren, dan optie 'Arbeidsovereenkomsten' (in het menu links) en tot slot 'Bevestiging':

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst,
Bevestiging huidige arbeidsovereenkomst
Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Bevestiging huidige arbeidsovereenkomst


Hier ziet u een voorbeeld van een 'Bevestiging huidige arbeidsovereenkomst':

Loon salarissoftware Afbeelding:
Arbeidsovereenkomst, Bevestiging huidige arbeidsovereenkomst

Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Bevestiging huidige arbeidsovereenkomst

Meer info over Loon en de Wab

Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregels voor hoge of lage WW-premie. Loon houdt dat automatisch in de gaten voor u .

In een uitgebreider uitlegdocument leest u daar meer over, samen met nog een aantal Wab-onderwerpen binnen Loon:
https://www.loon.nl/Handleiding/Wab_en_Loon.pdf

Stroomschema Wab
Wij hebben de regels voor u samengevat in een stroomschema. Wanneer u het schema doorloopt, kunt u bepalen welke WW-premie van toepassing is voor de werknemer.

Loon salarissoftware Afbeelding:
Stroomschema WW-premie

Afbeelding: Stroomschema WW-premie