Release notes Loon 2019

Oudere release notes

Versie 21.0.115. Gepubliceerd 3 mei 2019

·  De oplossing voor het e-mailprobleem in versie 114 is verder aangescherpt.

Versie 21.0.114. Gepubliceerd 8 april 2019

·  In deze versie is een storende fout verholpen die er in zeer uitzonderlijke gevallen toe
   leidde dat verkeerde loonstroken werden verzonden per e-mail. Hierover bent u reeds
   geïnformeerd via een bericht in Loon.

Versie 21.0.113. Gepubliceerd 28 maart 2019

·  Loon geeft voor gesplitste salarissen met overwerk weer de juiste uren door in de
   aangifte loonheffingen.

·  In deze versie van Loon zullen 'werknemers uit dienst in het vorig loonjaar' met een
   nabetaling in januari 2019 alsnog in de aangifte Loonheffingen opgenomen worden.

·  Er ontstaat geen tijdvak meer bij een loon voor 'werknemers uit dienst in het vorig
   loonjaar'
en een incidentele nabetaling zonder uren.

·  De verwerking van een directe uitbetaling reserveringen in de uitdienstberekening
   wordt nu ook tegen regulier tarief verwerkt.

·  Een 'Eigen pensioenregeling', 'Bruto periodeloon + toeslagen' in combinatie met een
   inhouding 'Onbetaald verlof', 'Ouderschapsverlof' of 'Kortdurend zorgverlof' werkt nu
   correct.

·  Loon reageert voor opslag ook weer op de instelling 'Ja/Nee','Reserveren boven Fulltime'
   en 'Vakantiegeld reserveren onder fulltime'
.

·  Het is mogelijk een percentage met twee decimalen op te geven bij het doorbetalen van
   'Ouderschapsverlof', 'Kortdurend zorgverlof' en 'Ziekte'.

·  In de risicogroep 01 Glastuinbouw wordt wel vakantiegeld opgebouwd over opslag onder
   fulltime.

·  In de risicogroep 03 Bouwbedrijf en 03 UTA-personeel in het bouwbedrijf is het weer
   mogelijk TSF-spaaruren in de agenda op te geven.

·  In de sector 09 Grafische industrie is de 'Hardheidsregeling' per 1 januari 2019 met
   terugwerkende kracht komen te vervallen.

·  In de risicogroep 21 Havenclassificeerders verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 30 Besloten busvervoer verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht verlaagt een
   inhouding bij ziekte niet meer de pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 40 Tijdschriftjournalisten is de premie PAWW per 1 februari
   toegevoegd.

·  In deze versie zijn de premies voor de risicogroep 49 Natwasserij nu compleet.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven houdt Loon nu ook rekening met minderuren voor de
   opbouw van het vakantiegeld.

·  In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging wordt geen pensioen meer berekend over
   opslag.

·  In de risicogroep 54 Film- en bioscoopbedrijf wordt de pensioenpremie weer juist
   berekend wanneer sprake is van een directe uitbetaling reservering vakantiegeld.


Versie 21.0.92. Gepubliceerd 12 februari 2019

·  Loon reageert weer op de instelling Ja/Nee 'Reserveren boven Fulltime' en
   'Vakantiegeld reserveren onder fulltime'.

·  In de risicogroepen die aangesloten zijn bij APG wordt voor de oproepkracht nu ook
   pensioen berekend over opslag tot fulltime.

·  In deze versie van Loon is een foutmelding verholpen die kon optreden bij het maken van
   het overzicht auto van de zaak.

·  De loonheffing bij een loon hoger dan het maximale tabelloon bij toepassing van een
   'Herleidingsregel A, E, F, G, K, L', is aangepast. Herrekent u het loon in deze gevallen.

·  In Loon is weer de juiste landencodes-lijst opgenomen. Wanneer u een vervallen
   landencode in gebruik hebt zal Loon u dit melden.

·  Het overzicht pensioenopgave LPG kunt u weer plaatsen op het Loondossier.

·  Een toeslag met percentage wordt in combinatie met overwerk weer juist afgehandeld.

·  In een aantal sectoren is de foutmelding 'Verschil kolom 12 en 14' verholpen. Herrekent u
   het loon wanneer deze foutmelding verschijnt.

·  De keuze '100% pensioen' bij een inhouding onbetaald verlof werkt nu ook bij een
   opgegeven eigen pensioenregeling.

·  Voor de sector 01 Agrarische bedrijven is de aanmelding dienstverband piekarbeider
   weer beschikbaar. Via Loon- en pensioenaangiften kunt u kiezen voor 'Maak melding
   dienstverband'.

·  In de risicogroep 01 Agrarisch bedrijf is een standaard premie PAWW van 0% per 1
   januari toegevoegd.

·  In de risicogroep 01 Glastuinbouw wordt geen vakantiegeld meer opgebouwd over opslag
   onder en boven fulltime.

·  In de risicogroep 07 Meubelindustrie verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 07 Orgelbouw verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 12 Metaal en techniek verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf verlaagt een inhouding bij
   ziekte niet meer de pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 12 Tankstations verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 13 Bakkersbedrijf is de berekening van de W.G.A.-tekortverzekering in
   combinatie met overwerk aangepast.

·  In de risicogroep 17 Bakkersdetailhandel is de berekening van de W.G.A.-
   tekortverzekering in combinatie met overwerk aangepast.

·  In de risicogroep 17 Levensmiddelen is het Persoonlijk Opleidingsbudget weer
   toegevoegd.

·  In de risicogroep 17 Tandtechniek is het percentage voor het Sociaal Fonds werkgever
   gewijzigd van 0,0 naar 0,40.

·  In de risicogroep 17 Tandtechniek is de premieverdeling pensioen en invaliditeitspensioen
   gewijzigd. Werkgever nu 2/3e en werknemer 1/3e.

·  In de risicogroep 18 Reiniging is de berekening van de pensioenpremie werkgever
   aangepast.

·  In deze versie van Loon kunt u nu ook Uniforme Pensioenopgaven AZL inzenden voor de
   risicogroep 22 Binnenscheepvaart.

·  In de risicogroep 23 Visserij is de premie PAWW per 1 januari toegevoegd.

·  In de risicogroep 32 Overige goederenvervoer te land en in de lucht wordt het PKB-
   uurloon weer juist bepaald in combinatie met meer- en minderuren. Herreken indien nodig
   de lonen.

·  In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg wordt de eindejaarsreservering nu
   ook berekend over meer- en overuren tot fulltime.

·  In de risicogroep 35 Apothekers verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In deze versie is de risicogroep 39 Zorgverzekeraars toegevoegd.

·  In de risicogroep 40 Uitgeverij is per 01-02-2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de
   premie PAWW.

·  Voor de risicogroep 42 Groothandel in dranken kunt u nu pensioenaangiften insturen
   naar TKP.

·  In de risicogroep 42 Groothandel in textielgoederen is de premie PAWW per 1 januari
   toegevoegd.

·  In deze versie is de risicogroep 42 Groothandel in kaas toegevoegd.

·  In deze versie van Loon kunt u nu ook Uniforme Pensioenopgaven AZL inzenden voor de
   risicogroep 44 TrueBlue.

·  Voor de risicogroep 50 Drankenindustrie kunt u nu pensioenaangiften insturen naar TKP.

·  Voor de risicogroep 51 Schoen-, leder-, lederwarenindustrie kunt u nu pensioen-
   aangiften insturen naar TKP.

·  In de risicogroep 51 Kartonnage- en flexibel verpakkingsbedrijf is de berekenings-
   methode voor het extra pensioen (EVP) gewijzigd. De premie wordt nu berekend over het
   brutoloon inclusief vakantiegeld.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven is het nu mogelijk om de reserveringen 'vrije dagen',
   'feestdagen' en 'kort verzuim' uit te betalen in combinatie met de inlenersbeloning.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt het percentage 'Opslag wachtdagen' niet meer
   berekend over overwerkuren onder fulltime.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven berekent Loon nu weer pensioen over de uitbetaling
   reserveringen 'Vrije dagen', 'Kortverzuim' en 'Feestdagen'.

·  In de risicogroep 58 Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijf is de premie
   PAWW per 1 januari toegevoegd.

·  In de risicogroep 60 Steenhouwersbedrijf is de premie PAWW per 1 januari toegevoegd.

Versie 21.0.70. Gepubliceerd 18 januari 2019

·  Voor werknemers waarbij de loonheffingstabel 'Geboren in 1946 of later' van toepassing
    is, dient u de lonen te herrekenen. De tabel was niet in alle gevallen goed toegepast.

·  In de taak 'Vrijwillige vergoeding ZvW-premie' wordt nu na import de juiste bedragen
   vermeld.

·  Auto's van de zaak zonder bijtelling worden weer getoond op de loonstrook onder het
   kopje 'Werknemersgegevens'.

·  In risicogroepen waar standaard geen vakantiegeld over opslag berekend dient te
   worden, gaat dit nu weer juist.

·  U kunt nu meerdere bestanden tegelijk verwijderen bij 'Verzend naar Mijn LoonDossier'.

·  In onderstaande risicogroepen is per 01-02-2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de
 premie PAWW:

13 Bakkersbedrijf 
14 Zoetwarenindustrie 
17 Bakkersdetailhandel 
46 Zuivelindustrie 
47 Textielindustrie 
49 Verf- en drukinktindustrie 
51 Confectie-industrie 
51 Kartonnage- en flexibel verpakkingsbedrijf 

·  In deze versie van Loon kunt u nu ook Uniforme Pensioenopgaven AGH inzenden voor de risicogroepen: 
16 Slagersbedrijven
17 Kappersbedrijven
50 Graanindustrie (molenaars)

·  In de risicogroep 05 Stand- en tentoonstellingsbouw is de premie voor het sociaal fonds
   gewijzigd van 0,38% naar 0,40%.

·  In de sector 12 Metaal en techniek zijn de percentages voor de premie W.I.A.-verzekering
   toch nog gewijzigd, van 0,032% naar 0,0355%. Deze WIA-verzekering komt alleen voor in
   de gevallen 62 tot 24 maanden voor de wettelijke AOW-leeftijd. Herrekent u de lonen voor
   deze werknemers.

·  In de risicogroep 13 Bakkersbedrijf is het jaarmaximum pensioen alsnog gewijzigd, van
   € 54.900,- naar € 55.900,-. 

·  In de sector 17 Detailhandel (diverse groepen) is per 17 januari het werkgeverspercentage
   voor de pensioenregeling definitief vastgesteld op 16,8% (was 16,9%).

·  In de risicogroep 17 Bakkersdetailhandel is het jaarmaximum pensioen alsnog gewijzigd,  
   van  € 54.900,- naar € 55.900,-. 

·  In de risicogroep 18 Reiniging is de berekening van de pensioenpremie werknemer
   aangepast.

·  In de risicogroep 22 Binnenscheepvaart rekenen wij nu op voorschift van het
   pensioenfonds op basis van kalenderdagen bij in-en uitdienstberekeningen. De
   pensioenpremie wordt nu berekend over het brutoloon inclusief vakantiegeldreservering.

·  In de risicogroep 28 Taxivervoer zijn de percentages voor het sociaal fonds gewijzigd.

·  In diverse risicogroepen van sectoren 35 Zorg en Welzijn is het jaarmaximum voor de
   pensioenpremie nu juist. 

·  In de risicogroep 41 Groothandel bouwmaterialen is de premie PAWW per 1 januari
   toegevoegd.

·  In de risicogroep 41 Groothandel bandenbranche is de premie PAWW per 1 januari
   toegevoegd. 

·  In de risicogroep 42 Groothandel in bloemen en planten zijn de percentages voor de
   Pensioen 7+ regeling gewijzigd van 13% naar 11,2%. 

·  In de risicogroep 44 Architecten is het jaarmaximum pensioen alsnog gewijzigd, van
   € 70.382,- naar € 76.382,-. 

·  In de risicogroep 50 Graanindustrie (molenaars) wordt standaard geen vakantiegeld meer
   berekend over overwerk.

·  In de risicogroep 56 Schildersbedrijf is de foutmelding in de periodieke opgave naar
   PGGM 'Error Y-record' verholpen.

·  In deze versie zijn de premies voor onderstaande risicogroepen nu compleet

22 Binnenscheepvaart 
42 Groothandel in textielgoederen 
42 Groothandel in dranken 
50 Drankenindustrie 
51 Schoen-, leder- en lederwarenindustrie

Versie 21.0.61. Gepubliceerd 10 januari 2019

·  Het is mogelijk gesplitste (overwerk)toeslagen samengevoegd te tonen op de loonstrook.
   Lees meer over het samenvoegen van (overwerk)toeslagen.

·  De keuzes bij 'Overzichten' worden op een fraaiere manier gepresenteerd.

·  De premies worden netjes in groepen getoond.

·  De lijst 'Toeslagen en inhoudingen' bij de werkgeversinstellingen is verfraaid.

·  Het privé-gebruik van een auto is nu per gebruiker in te stellen. Elke auto dient u in een
   bijtellingscategorie in te delen. Zie voor meer informatie de uitleg 'Auto van de zaak in Loon   
2019'
.

·  Voor het toepassen van de loonheffingstabellen 'Landenkring' of 'Derde landen' kunt u
   op het tabblad 'Adres' bij de vaste werknemergegevens 'Inwoner van' instellen.

·  De functielonen Horeca zijn niet meer in Loon opgenomen.

·  Pensioenopgaven kunt u nu ook inzenden via het tabblad 'Loon- en pensioenaangiften'.

·  U dient een einddatum voor toepassing van de 30%-regeling op te geven.

·  Vanaf 1 januari 2019 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

·  De naam van de toeslag type 'Bruto zonder vakantiereservering' is aangepast naar
   'Bruto onkostenvergoeding'.

·  Er is een nieuw type verzuim 'Kortdurend zorgverlof' toegevoegd. Het is mogelijk hierbij
   een ongewijzigde pensioenopbouw in te stellen.

·  Het is mogelijk een ongewijzigde pensioenopbouw in te stellen bij 'Onbetaald verlof'. Zie
   hiervoor het tabblad 'Verzuim/verlof' bij de werknemer.

·  Het instellen van de uitbetalingsmaand ('gegarandeerd') PKB/Eindejaarsreservering is nu
   instelbaar op werkgeversniveau.

·  (De)selecteren van een werknemer in het verloningsscherm werkt alleen door de vakjes
   aan of uit te vinken.

·  Het verzenden van overzichten naar Mijn LoonDossier kunt u nu direct vanuit het Loon
   vandaag-scherm.

·  Bij de vaste werknemersgegevens zijn de subtabbladen 'Toeslagen' en 'Inhoudingen'
   samengevoegd
.

·  De componenten DO&R zijn uit Loon verwijderd. Hiervoor zijn sinds 2016 de componenten
   TSF Spaaruren (overwerk) en TSF spaaruren (reisuren) beschikbaar.

·  In de pensioenopgave Stipp worden geen IBAN meer doorgegeven.

·  In de risicogroep 03 Bouwbedrijf en 03 UTA-personeel in het bouwbedrijf wordt de
   PAWW-premie ook gerekend over de TSF-bedragen.

·  In deze versie is de risicogroep 17 Dierenspeciaalzaken en 17 Pianovakhandel en
   Muziekhandelaars
toegevoegd. Mogelijk moeten werknemers in de risicogroep 17
   Detailhandel in deze nieuwe groep ingedeeld worden.

·  De naam van risicogroep en 17 Fashion, sport & lifestyle (Woninginrichting) is
   gewijzigd naar 17 Retail non-food en 17 Retail non-food (Woninginrichting).

·  In de sectoren 21 Havenclassificeerders, 28 Taxivervoer, 30 Besloten busvervoer, en
   32 Goederenvervoer
, rekenen we bij 4-wekenlonen voor de pensioenberekening met 261
   dagen.

·  In de risicogroep 35 Apothekers is de vakantietoeslag als onderdeel van de pensioen-
   grondslag opgenomen.

·  In de risicogroep 42 Groothandel in bloemen en planten rekent Loon nu met het
   vastgestelde bruto periodeloon in plaats van met een januari-grondslag.

·  In de risicogroep 51 Kartonnage is de vakantietoeslag als onderdeel van de
   pensioengrondslag opgenomen.

·  In de 52 Uitzendbedrijven is een nieuw type toeslag 'Inlenersbeloning' toegevoegd.
   Inlenersbeloningen kunnen alleen worden toegepast bij oproepkrachten in de sector 52
   ABU of NBBU. U leest er meer over in de handleiding 'Inlenersbeloningen'.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt over overwerk geen pensioen meer berekend.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt het vakantiegeld nu berekend over het
   uitbetalingsmoment van de reserveringen vrije dagen en feestdagen, in plaats van over het
   reserveringsmoment.

·  De premies 2019 van onderstaande risicogroepen zijn helaas nog niet compleet:
22 Binnenscheepvaart
28 Ambulancevervoer
29 Vervoer (openbaar)
42 Groothandel in textielgoederen
42 Groothandel in dranken
48 Kalkzandindustrie
49 Natwasserij
50 Drankenindustrie
51 Schoen-, leder-, lederwarenindustrie
63 Overheid defensie
66 Overheid uitvoering WSW
67 W.S.W.- bedrijven

·  In deze versie van Loon kunt u nog geen periodieke pensioenopgaven inzenden voor:
AGH UPA (Molenaars)
AGH UPA (Slagers)
AGH UPA (Kappers)
AZL UPA (True Blue)
AZL UPA (Rijn- en Binnenvaart)