10: Overzichten

10.11 Documenten voor de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab)

De Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) in het kort
De Wab is vanaf 2020 een feit. Met de Wab worden enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de Wwz (Wet werk en zekerheid) gerepareerd. Zo zijn er aanpassingen voor de transitievergoeding, de ketenregeling en komt er een gedifferentieerde WW-premie.

De belangrijkste Wab-maatregelen op een rij:

- Verruiming ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar

- Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag

- Introductie cumulatiegrond bij ontslag

- Gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers

- Meer bescherming voor oproepkrachten

- Lagere WW-premie bij vast contract, hogere bij flexibele arbeidsovereenkomsten.

De laatste twee punten hebben direct gevolgen voor Loon. Over die twee punten gaan we het in deze uitleg dan ook nader hebben.

Meer bescherming oproepkrachten: aanbod vast aantal uren
In de Wab zijn een aantal bepalingen opgenomen ter bescherming van de rechtspositie van de oproepkrachten. Eén daarvan betreft de regel dat wanneer de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, de werkgever in de 13e maand een aanbod moet doen voor een vast aantal uren.

De aangeboden gemiddelde arbeidsduur moet gebaseerd worden op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Het aanbod dat gedaan moet worden houdt geen contractverlenging in, of omzetting naar een overeenkomst van onbepaalde tijd. Het betreft alleen het aanbieden van een vast aantal uren.

Voor het bepalen van de periode van 12 maanden moet ook rekening gehouden worden met opvolgende overeenkomsten (met een onderbreking van minder dan 6 maanden), en ook met opvolgend werkgeverschap.

Een werknemer kan dit aanbod altijd weigeren. Een werknemer die dit aanbod afwijst, moet na 12 maanden wel opnieuw een aanbod krijgen als hij dan nog in dienst is.

Het aanbod voor een vast aantal uren moet schriftelijk gedaan worden. In Loon zal hiertoe een taak verschijnen in Loon Vandaag. Wanneer u de taak start, zal Loon het gemiddelde aantal loonuren tonen die in Loon voor de betreffende werknemer zijn verloond.

Dit document kunt u ook in Loon oproepen door eerst de werknemer te markeren om wie het gaat. Daarna de optie 'Arbeidsovereenkomsten' (in het menu links), en klikken op 'Aanbod vast aantal uren':

Loon salarissoftware Afbeelding:
Arbeidsovereenkomst,
Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, 'Aanbod vast aantal uren'

U ziet dan een overeenkomst als deze:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Arbeidsovereenkomst,
Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, 'Aanbod vast aantal uren'

Het document legt u voor aan de betreffende werknemer. Hij of zij kan vervolgens aangeven het voorstel te accepteren of niet. En uiteraard laten ondertekenen.

Gedifferentieerde WW-premie
Een ander onderdeel van de Wab is dat de premieheffing voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (hierna: WW) wijzigt. De WW-premie kende tot het jaar 2019 één percentage.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de premie afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst die met de werknemer is afgesloten. Er gelden dan voor de WW-premie twee percentages: de lage WW-premie (2,94%) voor vaste contracten, en de hoge WW-premie (7,94%) voor flexibele contracten. De WW-premie voor flexibele arbeidsovereenkomsten wordt dus maar liefst 5% hoger dan die voor vaste arbeidsovereenkomsten.

Interessant is dan uiteraard om te weten wanneer een contract vast is en wanneer niet.

De hoofdregel voor het toepassen van de lage premie (2,94%) is dat aan alle(!) drie van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

• er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

• de arbeidsovereenkomst is schriftelijk én

• er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

Alsnog schriftelijke bevestiging arbeidsovereenkomst voor lage WW-premie
Een van de voorwaarden voor de lage WW-premie is dat dus dat er een op papier vastgelegde - schriftelijke -  arbeidsovereenkomst voor is. Een mondelinge arbeidsovereenkomst is op zich ook een geldige overeenkomst, maar niet voldoende om de lage WW-premie te mogen toepassen.

In een aantal gevallen zal zo'n schriftelijke vastlegging er niet (meer) zijn. Maar Loon helpt u. In Loon kunt u namelijk een document genereren waarmee u schriftelijk kunt vastleggen dat er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst.

U roept zo'n bevestiging arbeidsovereenkomst eveneens op door eerst de werknemer in kwestie te markeren, dan optie 'Arbeidsovereenkomsten' (in het menu links) en tot slot 'Bevestiging':

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst,
Bevestiging huidige arbeidsovereenkomst
Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Bevestiging huidige arbeidsovereenkomst

Hier ziet u een voorbeeld van een 'Bevestiging huidige arbeidsovereenkomst':

Loon salarissoftware Afbeelding:
Arbeidsovereenkomst, Bevestiging huidige arbeidsovereenkomst

Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Bevestiging huidige arbeidsovereenkomst

Meer info over Loon en de Wab

Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregels voor hoge of lage WW-premie. Loon houdt dat automatisch in de gaten voor u .

In een uitgebreider uitlegdocument leest u daar meer over, samen met nog een aantal Wab-onderwerpen binnen Loon:

https://www.loon.nl/Handleiding/Wab_en_Loon.pdf


Update 1 Wab! Uitstel tot 1 juli 2020 voor 'alsnog bevestiging arbeidsovereenkomst'
Werkgevers krijgen zes maanden extra de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie, zegt minister Koolmees in een Kamerbrief. De WW-premiedifferentiatie is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die op 1 januari 2020 in werking treedt.

Werkgeversorganisaties hebben aangegeven dat niet alle werkgevers vóór 1 januari 2020 een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum voor al hun vaste werknemers in hun loonadministratie kunnen opnemen. In samenspraak met de Belastingdienst geeft de minister werkgevers daarom zes maanden extra de tijd om te voldoen aan deze administratieve vereisten voor de lage WW-premie.

Uitstel tot 1 juli 2020
Werkgevers mogen de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. In zulke situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

Update 2 Wab! 30% herzieningsregeling geldt niet voor het jaar 2020
De bepaling uit de Wab dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt de hoge WW-premie moeten worden afdragen, is voor het jaar 2020 opgeschort. Geen enkele werkgever hoeft over het jaar 2020 de WW-premie op grond van zo'n situatie te herzien. Reden: de corona-crisis.
Stroomschema Wab
Wij hebben de regels voor u samengevat in een stroomschema. Wanneer u het schema doorloopt, kunt u bepalen welke WW-premie van toepassing is voor de werknemer. Loon salarissoftware Afbeelding:
Stroomschema WW-premie

Afbeelding: Stroomschema WW-premie