Verloningen en fasenbepaling in de sector NBBU Uitzendbedrijven

2) Pas het tabblad NBBU bij de werknemers aan

Om de juiste basis te leggen voor het bijhouden van het aantal gewerkte weken, is er tevens een tabblad bij de werknemer gemaakt: ‘NBBU, Stipp’, waar u - voordat u voor de eerste keer met het Loon-pakket gaat verlonen - het een en ander zélf moet invullen.


Het tabblad ziet er zo uit (data in dit voorbeeld reeds ingevuld):

Loon salarissoftware Afbeelding: ‘Werknemer’,
Afbeelding: ‘Werknemer’, NBBU, zelf invullen

U moet hier eenmalig de volgende data aangeven:

a. Uitzendbeding
b. Fasestand
c. Stipp pensioenweken
d. 'Pensioen via'
e. Reserveringen voor vrije dagen, feestdagen en kort verzuim
f. Vervroegde deelname Plusregeling
g. Eigen personeel/intercedent
h. Vakantiewerker
i. Periode- en ketensysteem

Onderstaand worden deze punten nader toegelicht.

a. Uitzendbeding
De fiscus wil weten of u verloont Met of Zonder uitzendbeding. Het 'uitzendbeding' wordt namelijk gemeld in de aangifte loonheffingen.
Verreweg de meeste uitzendkrachten vallen onder het type Met uitzending.
De keuze heeft invloed op de loonberekening en op de kosten werkgever. Het is dus van belang dat u de juiste keuze maakt.

• Met Uitzendbeding:
Standaard van toepassing in fase 1 en 2. Met uitzendbeding houdt in dat de uitzendovereenkomst eindigt als er geen werk is, door ziekte van de uitzendkracht of door opzegging door de inlener of de uitzendkracht. Reserveringen voor kort verzuim, vrije dagen en feestdagen zijn van toepassing.

• Zonder Uitzendbeding:
Zonder uitzendbeding houdt in dat een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt overeengekomen. Zonder uitzendbeding is automatisch van toepassing bij fase 3 en 4. Ook kan hier expliciet voor worden gekozen in fase 1 en 2. Dit is dan standaard Met Loonuitsluiting (behalve bij ziekte, dan is er wel loondoorbetalingsplicht), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na 26 gewerkte weken heeft de uitzendkracht tenminste recht op een vergoeding van drie maal het feitelijk uurloon per uitzendovereenkomst, ook indien het werk is weggevallen binnen de uitzendovereenkomst. Er zijn geen reserveringen voor kort verzuim, vrije dagen en feestdagen van toepassing.

b. Fasestand
We blijven op het tabblad ‘NBBU, Stipp’ bij de werknemer. In verreweg de meeste gevallen hoeft u links bij Uitgangssituatie d.d. XX de ‘Stand’, ‘Gat’ en ‘Fase’ daar niet in te vullen of aan te passen:

• De ‘Stand’ toont de beginstand van de faseweken. Deze beginstand hoeft u vrijwel nooit in te vullen. Want Loon importeert aan het begin van het jaar automatisch het aantal faseweken uit het jaar ervoor.

Als u een nieuwe werknemer invult, zal de beginstand uiteraard nul zijn, tenzij er sprake is van opvolgend werkgeverschap.

Ook als u gedurende het jaar nieuw start met het Loon-pakket dan zult u logischerwijze zelf de beginstand van het aantal faseweken in moeten geven. Loon weet dan immers niet hoeveel (fase)weken er al gewerkt zijn door deze werknemer.

Let op: in fase 1 en 2 is er sprake van wekentelling, vanaf fase 3 wordt er in dagen/maanden geteld. Wanneer de werknemer in fase 3 terechtkomt, verandert ‘Faseweken’ in ‘Contractduur’ en worden de maanden/dagen getoond vanaf fase 3.

Onderstaand – ter informatie - de telling van de fasen van de NBBU.
Er zijn 4 fasen te onderscheiden:

Fase 1:  week 1 tot en met 26 weken .
Fase 2:  week 27 tot en met week 78.
Fase 3:  vanaf week 79 maximaal 4 jaar (of 6 contracten).
Fase 4:  (binnen 6 maanden) na einde fase 3.

• Het ‘Gat’ zult u vrijwel nooit zelf in hoeven te vullen. Alleen als er aan het einde van het voorgaande jaar één of meerdere weken onafgebroken (!) niet is gewerkt, zal bij de import begin van het huidige jaar het betreffende getal staan bij ‘Gat’.

Een gat dat eventueel in het huidige jaar ontstaat door afwezigheid, houdt Loon zelf bij door de gegevens die u invult bij het Verzuim en verlof via de ‘Agenda’. Wanneer zulke gaten zijn ontstaan, ziet u terug als u klikt op ‘Toon details’.

Onderstaand nadere uitleg over ‘Onderbrekingen’ (= gaten), en voorbeelden in de Fasen van de NBBU.

Bij onderbrekingen kan er een terugval in fase plaatsvinden.

* Fase 1 en 2:  Bij een onderbreking van 26 weken of of langer begint de telling van de weken opnieuw en valt de werknemer terug naar het begin van fase 1.

* Fase 3 (inclusief voltooide fase 3): Bij een onderbreking van 6 maanden of langer valt de werknemer  terug naar begin fase 1.

* Fase 4: Bij een onderbreking van  6 maanden of langer valt de werknemer  terug naar begin fase 1.

c. Stipp pensioenweken
Evenals bij de fasen zal ook de stand en het gat geïmporteerd worden uit het voorgaande jaar. Voor een nieuwe werknemer hoeft ook hier in principe niets ingevuld te worden.

Stipp telt in elke fase met weken, en alleen gewerkte weken tellen mee.

Voor de eerste 26 weken dat een werknemer werkt geldt een referteperiode. Vanaf week 27  gaat de werknemer deelnemen aan de Basisregeling. Vanaf week 79 wordt dit de Plusregeling.

Loon houdt dit voor u bij op grond van de verloningen en de gegevens die zijn verwerkt in de Agenda.

Voor onderbrekingen gelden afwijkende regels ten opzichte van de fasetelling. U ziet dit in onderstaand schema terug:


Loon salarissoftware Afbeelding: schema onderbreking en terugval
Stipp

Afbeelding: schema onderbreking en terugval Stipp

Zie voor meer informatie over het uitzendpensioen www.stippensioen.nl

Het kan voorkomen dat de werknemer niet onder het Stipp pensioen valt, zie hieronder bij ‘Pensioen via’.

Loon salarissoftware Afbeelding: ‘Werknemer’, Afbeelding: ‘Werknemer’, NBBU, zelf invullen

d. 'Pensioen via'
Dat zal vrijwel altijd 'Stipp' zijn, tenzij het een uitzendkracht betreft die op grond van een ander pensioenreglement in een specifieke andere sector valt.

Alleen in die gevallen wijkt u af van de keuze 'Stipp'.

Voor de uitzendkrachten in de Bouw kunt u meer hierover lezen in https://www.loon.nl/handleiding/Uitzendwerk_Bouw.pdf.

e. Reserveringen voor vrije dagen, feestdagen en kort verzuim
Als u wilt dat de CAO-reserveringen voor vrije dagen, feestdagen en kort verzuim ook na fase 2 doorgaan, vink dan deze optie aan.

f. Vervroegde deelname Plusregeling
Het is toegestaan uitzendkrachten eerder aan te melden in de Plusregeling. Dit kan alleen indien de uitzendkracht in het voorgaande jaar al deelnemer aan de Basisregeling is geweest en hier minstens 52 weken in heeft gezeten.

Vink deze optie aan indien u dit wenst toe passen.

g. Eigen personeel/intercedent
Vink deze optie aan als er sprake is van eigen personeel, dus al het personeel waarvan de werkzaamheden zijn terug te voeren op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden, zoals intercedenten, consulenten, filiaalhouders.

Let op: U dient eigen personeel eigenlijk in risicogroep 52 Intermediaire diensten te verlonen. U kunt hiertoe een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst.

h. Vakantiewerker
Wanneer een werknemer een scholier of student is die in aansluiting op het volgen van onderwijs gedurende de (zomer)vakantie van hun onderwijsinstelling tijdelijk werkzaamheden verricht, dan kan deze worden verloond als Vakantiewerker. Bij NBBU vakantiewerkers betekent dit dat het werk plaatsvindt in een officiële schoolvakantie.

i. Periode- en ketensysteem
Bij de NBBU kan vóór het bereiken van fase 2 gekozen worden om het periode- en ketensysteem te volgen als bedoeld in artikel 7:668a BW. Er kan dan niet alsnog voor het fasesysteem gekozen worden. De Pluspensioenregeling is direct van toepassing.