Release notes Loon 2020

Versie 22.0.31. Gepubliceerd 9 januari 2020

· In deze versie van Loon kunt u nog geen aangifte loonheffingen en periodieke

  pensioenopgaven inzenden.

· De premies 2020 van onderstaande risicogroepen zijn helaas nog niet compleet:

21 Havenclassificeerders
28 Ambulancevervoer
29 Vervoer (openbaar)
42 Groothandel AGF
42 Groothandel eieren
42 Groothandel in kaas
44 TrueBlue
48 Vlakglasindustrie
48 Kalkzandindustrie
63 Overheid defensie
66 Overheid uitvoering WSW
67 W.S.W.- bedrijven

· In het kader van de 'Wet arbeidsmarkt in balans' (Wab) wordt er nu gerekend met een
  hoge of lage premie WW, afhankelijk van het contract van de werknemer. Leest u hier
  meer over in de handleiding 'Wab en Loon':
  https://www.loon.nl/Handleiding/Wab_en_Loon.pdf

· Werknemers met een min-maxcontract voert u vanaf 2020 in op het werknemersscherm,
  tabblad 'Werkschema', type 'Onregelmatig'. Vervolgens de minimum- en maximumuren per
  week opgeven. Loon past de hoge WW-premie toe.

· In het werknemersscherm is op tabblad 'Functie' de 'Losse werknemer' vervallen.

· In verband met de privacywetgeving wordt het BSN (Burgerservicenummer) niet meer
  opgenomen op de loonstrook en in de arbeidsovereenkomst.

· Het percentage van het totale fiscale loon dat werkgevers onbelast mogen vergoeden of
  verstrekken (Werkkostenregeling) is verhoogd van 1,2% naar 1,7% voor de eerste
  € 400.000. Daarboven blijft het percentage 1,2.

· In deze versie zijn de Wettelijk minimumlonen (WML) per 1 januari 2020 verwerkt.

· Voor het toepassen van de loonheffingstabellen 'België' of 'Suriname/Aruba' kunt u op
  het tabblad 'Adres' bij de vaste werknemergegevens 'Inwoner van' instellen.

· U kunt de fiets van de zaak invoeren op tabblad 10 'Vervoer' bij de werkgever. Zie voor
  meer informatie deze handleiding:
  https://www.loon.nl/Handleiding/Leasefiets_van_de_zaak.pdf

· Er is een nieuwe lijst code 'Reden einde arbeidsovereenkomst' in Loon opgenomen.

· In Loon zijn de 'Codelijst cao's' en overige arbeidsvoorwaardenregelingen per 1 januari
  2020 opgenomen.

· Er is vanaf 1 januari 2020 een bijtellingscategorie voor een auto van de zaak toegevoegd
  van 8% c.q. 22% (voor boven de € 45.000) voor auto's zonder CO2-uitstoot.

· De optie 'Gemoedsbezwaard' is per 2020 afgeschaft.

· De AOW-gerechtigde leeftijd blijft in 2020 66 jaar en 4 maanden.

· In de risicogroep 14 Zoetwarenindustrie berekent Loon pensioen over de uitbetaling van
  het vakantiegeld in plaats van over de periodieke reservering.

· In de risicogroep 15 Slagersbedrijven is de premie 'SAS duurzame inzetbaarheid'
  toegevoegd.

· In de risicogroep 15 Slagersbedrijven wordt de uurfranchise gemaximaliseerd per periode
  tot aan fulltime.

· In de risicogroep 16 Vleesgroothandel zijn de standaarduren per dag aangepast van 8
  naar 7,2.

· In de risicogroep 16 Vleeswarenindustrie zijn de standaarduren per dag aangepast van 8
  naar 7,2.

· In de risicogroepen 17 Retail Non Food en 17 Retail Non Food (Woning) is het
  'Individueel ontwikkelbudget' toegevoegd. Zie voor meer informatie de website van inretail

· In de risicogroep 22 Binnenscheepvaart berekent Loon pensioen over de uitbetaling van
  het vakantiegeld in plaats van over de periodieke reservering.

· In deze versie is de risicogroep 33 Zwembaden toegevoegd. Mogelijk moeten werknemers
  in de risicogroep 33 Verblijfsrecreatie in deze nieuwe groep ingedeeld worden. Dit kan in
  Loon via linksonder 'Werknemers', 'Collectieve wijzigingen'. Lees ook deze uitleg als de
  Belastingdienst de werkgever heeft ingedeeld in risicogroep 35:

https://www.loon.nl/handleiding/Andere_risicogroep_voor_de_fiscus.pdf

· In deze versie is de risicogroep 45 Payrollbedrijven toegevoegd.

· In de risicogroep 46 Zuivelindustrie zijn de standaarduren per dag aangepast van 8 naar
  7,2.

· In de risicogroep 48 Betonproductenindustrie verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer
  de pensioengrondslag.

· In de risicogroep 52 Uitzendbedrijven 1 en 2 ABU is nu ook de optie 'Ketensysteem'
  beschikbaar.

· In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt over de bruto toeslag 'Uitruil loon (extra-
  territoriaal)' pensioen opgebouwd per 2020.

· In de risicogroep 53 Beveiliging is de berekeningsmethode voor het pensioen gewijzigd.
  De berekening vindt nu plaats op basis van SV-dagen.