Loon Online in de private cloud

1.7 De licentie-overeenkomst en verwerkersovereenkomst (AVG)

'Loon 2021' vraagt u nu eenmalig of u het eens bent met de licentie- en verwerkersovereenkomst. Loon zal niet starten totdat u de overeenkomst hebt geaccepteerd. Klik - als u akkoord gaat - op 'Accepteer' om verder te kunnen gaan:Licentie- en verwerkersovereenkomst Loon 2021
De Loon-programmatuur is de enige in Nederland die u niet alleen het rekenwerk, maar ook het opzoekwerk uit handen neemt. Elk jaar weer is het een strijd om alle bedragen, percentages en andere relevante getallen tijdig te verzamelen en in de versie voor het nieuwe jaar op te nemen. Met succes: al een paar jaar lang is Loon het meest verkochte salarispakket van Nederland.

Mocht u niet met deze voorwaarden willen instemmen, dan dient u Loon niet in gebruik te nemen, en Loon Salarissoftware B.V. op de hoogte te stellen van het feit dat u de voorwaarden niet accepteert. Daarna crediteren we uw factuur voor Loon.

1. De gebruiker van de door Loon Salarissoftware B.V., gevestigd te Landsmeer, geproduceerde en in het verkeer gebrachte programma's, genaamd LoonCalculator, LoonBasis, LoonPro en LoonNet, en het daaraan gekoppelde Loon Online en mijn.loondossier.nl, is er van op de hoogte dat elk gebruik van het programma, hoe dan ook, geheel en al voor diens risico komt en derhalve niet voor risico van Loon Salarissoftware B.V.

2. Verder stemt de gebruiker van Loon Salarissoftware ermee in dat er – bij ingebruikname door de gebruiker van mijn.loondossier.nl - ook bestanden geplaatst kunnen worden door werkgevers en/of werknemers op de website mijn.loondossier.nl. De gebruiker is hiervoor verantwoordelijk.

3. Gebruiker geeft Loon Salarissoftware B.V. uitsluitend toestemming tot persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Loon Salarissoftware B.V. zal persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken of voor eigen doeleinden verwerken en wendt de persoonsgegevens niet anders aan dan benodigd is voor de uitvoering van haar taken als salarissoftwareleverancier.

Gebruiker staat er jegens Loon Salarissoftware B.V. voor in dat de verwerking de inhoud, en het gebruik van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

Loon Salarissoftware B.V. neemt inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle redelijkerwijs te verwachten maatregelen.

Door de diensten van Loon Salarissoftware B.V. te gebruiken, gaat u akkoord met onze 'Licentie- en verwerkersovereenkomst'. Daarmee geeft u toestemming en dat is voldoende als Verwerkersovereenkomst.

Een toelichting op onze Verwerkersovereenkomst - in duidelijk Nederlands - vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Toelichting_Verwerkersovereenkomst_Loon.pdf

4. In geval de gebruiker van dit programma door het gebruik ervan als gevolg van gebreken of fouten in het programma of als gevolg van ondeskundig gebruik fiscale of andersoortige schade lijdt, is Loon Salarissoftware B.V. niet aansprakelijk voor deze (gevolg)schade, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Loon Salarissoftware B.V.

5. Overigens is de aansprakelijkheid van Loon Salarissoftware B.V. maximaal de factuurwaarde.

Links naar meer uitleg

Toelichting Verwerkersovereenkomst: https://www.loon.nl/Handleiding/Toelichting_Verwerkersovereenkomst_Loon.pdf

Ons cookie-beleid: https://www.loon.nl/Handleiding/Cookie-beleid.pdf

Ons privacy statement: https://www.loon.nl/Handleiding/Privacy_statement.pdf


Acceptatie van de Verwerkersovereenkomst (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in werking is getreden, heeft uiteraard onze volle aandacht.

Voor iedereen die houdt van simpel en helder, hebben we onze AVG-documenten in duidelijke taal opgeschreven. Deze zijn met opzet geschreven in begrijpelijk Nederlands, en dus niet in lastig te doorgronden juridische taal, zoals men vaak aantreft als het om de AVG gaat.

Loon Salarissoftware B.V. heeft ervoor gekozen om de Verwerkersovereenkomst op te nemen in onze algemene 'Licentie- en verwerkersovereenkomst'. U begrijpt dat het met bijna 9.000 klanten geen haalbare kaart is om met iedereen afzonderlijk een Verwerkersovereen-komst te sluiten.

Via de installatie van het programma Loon 2021 hebt u de 'Licentie- en verwerkersovereen-komst' reeds goedgekeurd. Door de diensten van Loon Salarissoftware B.V. te gebruiken, gaat u akkoord met onze 'Licentie- en verwerkersovereenkomst'. Daarmee geeft u toestemming en dat is voldoende als Verwerkersovereenkomst.

De 'Licentie- en verwerkersovereenkomst' kunt u in uw dossier opslaan, eventueel met de toelichting erbij: https://www.loon.nl/Handleiding/Toelichting_Verwerkersovereenkomst_Loon.pdf

Een 'handtekening' per gebruiker is voor de Verwerkersovereenkomst dus niet nodig, en vormt ook geen eis binnen de AVG.

Na uw akkoord op de licentie- en verwerkersovereenkomst, ziet u vanzelf de zogeheten release notes. Daarin staat wat er gedurende het lopende jaar aan het programma is verbeterd en gefikst.

Vervolgens belandt u in de eerste wizard: de welkomst-wizard. Daarover leest u meer in dit hoofdstuk: http://www.loon.nl/loon/2-1.html.