We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Licentie- en verwerkersovereenkomst Loon 2024

Licentie- en verwerkersovereenkomst Loon 2024

De Loon-programmatuur is de enige in Nederland die u niet alleen het rekenwerk, maar ook het opzoekwerk uit handen neemt. Elk jaar weer is het een strijd om alle bedragen, percentages en andere relevante getallen tijdig te verzamelen en in de versie voor het nieuwe jaar op te nemen. Met succes: al een paar jaar lang is Loon het meest verkochte salarispakket van Nederland.

Mocht u niet met deze voorwaarden willen instemmen, dan dient u Loon niet in gebruik te nemen, en Loon Salarissoftware B.V. op de hoogte te stellen van het feit dat u de voorwaarden niet accepteert. Daarna crediteren we uw factuur voor Loon.

1. De gebruiker van de door Loon Salarissoftware B.V., gevestigd te Landsmeer, geproduceerde en in het verkeer gebrachte Loon Portaal met de daaraan gekoppelde programma's LoonCalculator, LoonBasis, LoonPro en LoonNet, en mijn.loondossier.nl, is  ervan op de hoogte dat elk gebruik van deze producten, hoe dan ook, geheel en al voor  diens risico komt en derhalve niet voor risico van Loon Salarissoftware B.V.

2. Verder stemt de gebruiker van Loon Salarissoftware ermee in dat er – bij ingebruikname door de gebruiker van mijn.loondossier.nl - ook bestanden geplaatst kunnen worden door werkgevers en/of werknemers op de website mijn.loondossier.nl. De gebruiker is hiervoor verantwoordelijk.

3. Gebruiker geeft Loon Salarissoftware B.V. uitsluitend toestemming tot persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Loon Salarissoftware B.V. zal persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken of voor eigen doeleinden verwerken en wendt de persoonsgegevens niet anders aan dan benodigd is voor de uitvoering van haar taken als salarissoftwareleverancier.

Gebruiker staat er jegens Loon Salarissoftware B.V. voor in dat de verwerking de inhoud, en het gebruik van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

Gebruiker draagt, bij plaatsen van bestanden op mijn.loondossier.nl van een werkgever of werknemer, de eigendom van de bestanden over aan de werkgever c.q. werknemer. Loon Salarissoftware BV kan alleen de bestanden van een werkgevers- dan wel werknemersdossier verwijderen na het overleggen van een verwerkersovereenkomst tussen gebruiker en werkgever.

Loon Salarissoftware B.V. neemt inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle redelijkerwijs te verwachten maatregelen.

Door de diensten van Loon Salarissoftware B.V. te gebruiken, gaat u akkoord met onze 'Licentie- en verwerkersovereenkomst'. Daarmee geeft u toestemming en dat is voldoende als Verwerkersovereenkomst.

Een toelichting op onze Verwerkersovereenkomst - in duidelijk Nederlands - vindt u hier:
https://www.loon.nl/Handleiding/Toelichting_Verwerkersovereenkomst_Loon.pdf

4. In geval de gebruiker van dit programma door het gebruik ervan als gevolg van gebreken of fouten in het programma of als gevolg van ondeskundig gebruik fiscale of andersoortige  schade lijdt, is Loon Salarissoftware B.V. niet aansprakelijk  voor deze (gevolg)schade, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Loon Salarissoftware B.V.

5. Overigens is de aansprakelijkheid van Loon Salarissoftware B.V. maximaal de factuurwaarde.