Release notes Loon 2019

Versie 21.0.174. Gepubliceerd 6 september 2019

·  Nabetalingen in een periode na uit dienst zijn niet meer in alle gevallen toegestaan. Zie
   voor meer informatie: https://www.loon.nl/Handleiding/Nabetalingen_anders.pdf

·  Bij een uitdienstverloning zullen alleen nog de reserveringscomponenten met een saldo
   automatisch worden getoond. Zie voor meer informatie:
   https://www.loon.nl/handleiding/Wn_uit_dienst_reserveringen.pdf

·  Wanneer een eigen pensioenregeling is ingesteld, wordt geen pensioen meer berekend
   over de standaard bruto-onkostenvergoeding.

·  De eigen omschrijving van overwerk wordt nu ook getoond bij de eventuele opslag.

·  Vanaf deze versie wordt bij de uitbetaling van vrije dagen in de omschrijving geen
   percentage (0%) meer getoond indien er geen sprake is van een reservering.

·  De toeslag uitruil brutoloon verlaagt de pensioenpremie niet meer in groepen met een
   grondslagberekening en in de sector 01 Agrarische bedrijven.

·  In de sector Uitzendbedrijven met Pensioen APG (Bouw) wordt nu ook pensioen
   berekend over de opslag overwerk bij de oproepkracht.

·  In de sector Uitzendbedrijven met Pensioen APG (UTA Bouw) wordt nu ook pensioen
   berekend over de opslag overwerk bij de oproepkracht.

·  In de sector 01 Agrarische bedrijven wordt geen pensioen meer berekend over loon in
   natura.

·  In de risicogroep 03 Bouwbedrijf is de grondslag voor het 'Individueel budget dagen en
   duurzame inzetbaarheid' aangepast voor de parttimer.

·  In de risicogroep 03 UTA-personeel in het Bouwbedrijf is de grondslag voor het
   'Individueel budget dagen en duurzame inzetbaarheid' aangepast voor de parttimer.

·  In de risicogroep 06 Timmerindustrie is per 1 september een nieuw tijdvak toegevoegd
   voor de premie PAWW.

·  In de risicogroep 10 Metaalindustrie is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

·  In de risicogroep 11 Electrotechnische industrie is nu ook de Seniorenregeling
   beschikbaar.

·  In de sector 12 Metaal en techniek wordt de premie WIA-verzekering over het verlaagde
   loon berekend wanneer er sprake is van de Seniorenregeling.

·  In de sector 12 Metaal en techniek wordt de premie W.W.M. nu berekend tot de eerste
   dag van de maand waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

·  In de risicogroep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf is nu ook de Senioren-
   regeling beschikbaar.

·  In de risicogroep 13 Bakkersbedrijf is per 1 juni 2019 c.q. de vierwekenperiode 7 een
   nieuw tijdvak toegevoegd voor een wijziging in de premie Sociaal fonds.

·  In de risicogroep 17 Bakkersdetailhandel is per 1 juni 2019 c.q. de vierwekenperiode 7
   een nieuw tijdvak toegevoegd voor een wijziging in de premie Sociaal fonds.

·  In de sector 21 Havenclassificeerders is het percentage voor het Pensioenfonds
   werkgever per 1 januari gewijzigd van 12,15% naar 16,05%.

·  In de risicogroep 33 Verblijfsrecreatie is vanaf juli de premie Sociaal Fonds
   verblijfsrecreatie (KIKK) van toepassing.

·  In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg wordt standaard geen vakantiegeld
   meer berekend over overwerk boven fulltime.

·  In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg kan een minimumbedrag aan
   eindejaarsreservering opgegeven worden.

·  In de risicogroep 39 Zorgverzekeraars zijn de premies PAWW, ANWV en Toeslagreserve
   per 1 januari toegevoegd.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven worden de reserveringen weer juist berekend in
   combinatie met een prestatietoeslag.

·  In de risicogroep 52 Uitzendbedrijven in combinatie met pensioen via Metaal en Techniek
   wordt nu 'standaard' ook premie W.W.M. berekend per 1 juli.

·  In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging is per 1 september een nieuw tijdvak
   toegevoegd voor de premie PAWW.