Aanzegplicht en Vergoeding niet-nakoming aanzegplicht

Wat houdt de aanzegplicht in?

De aanzegplicht per 1 januari 2015 brengt met zich mee dat de werkgever uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt de werknemer schriftelijk moet mededelen:
(i) óf de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja,
(ii) onder welke voorwaarden.

Dit geldt voor alle arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer, behalve voor overeenkomsten zonder vastgestelde einddatum (bijvoorbeeld voor een bepaald project).
Als de werkgever de aanzegging niet of niet op tijd doet, dan eindigt de arbeidsovereenkomst wel op de overeengekomen einddatum, maar de werkgever is dan wel een vergoeding aan de werknemer verschuldigd.