Release notes Loon 2019

Versie 21.0.92. Gepubliceerd 12 februari 2019

·  Loon reageert weer op de instelling Ja/Nee 'Reserveren boven Fulltime' en
   'Vakantiegeld reserveren onder fulltime'.

·  In de risicogroepen die aangesloten zijn bij APG wordt voor de oproepkracht nu ook
   pensioen berekend over opslag tot fulltime.

·  In deze versie van Loon is een foutmelding verholpen die kon optreden bij het maken van
   het overzicht auto van de zaak.

·  De loonheffing bij een loon hoger dan het maximale tabelloon bij toepassing van een
   'Herleidingsregel A, E, F, G, K, L', is aangepast. Herrekent u het loon in deze gevallen.

·  In Loon is weer de juiste landencodes-lijst opgenomen. Wanneer u een vervallen
   landencode in gebruik hebt zal Loon u dit melden.

·  Het overzicht pensioenopgave LPG kunt u weer plaatsen op het Loondossier.

·  Een toeslag met percentage wordt in combinatie met overwerk weer juist afgehandeld.

·  In een aantal sectoren is de foutmelding 'Verschil kolom 12 en 14' verholpen. Herrekent u
   het loon wanneer deze foutmelding verschijnt.

·  De keuze '100% pensioen' bij een inhouding onbetaald verlof werkt nu ook bij een
   opgegeven eigen pensioenregeling.

·  Voor de sector 01 Agrarische bedrijven is de aanmelding dienstverband piekarbeider
   weer beschikbaar. Via Loon- en pensioenaangiften kunt u kiezen voor 'Maak melding
   dienstverband'.

·  In de risicogroep 01 Agrarisch bedrijf is een standaard premie PAWW van 0% per 1
   januari toegevoegd.

·  In de risicogroep 01 Glastuinbouw wordt geen vakantiegeld meer opgebouwd over opslag
   onder en boven fulltime.

·  In de risicogroep 07 Meubelindustrie verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 07 Orgelbouw verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 12 Metaal en techniek verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf verlaagt een inhouding bij
   ziekte niet meer de pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 12 Tankstations verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In de risicogroep 13 Bakkersbedrijf is de berekening van de W.G.A.-tekortverzekering in
   combinatie met overwerk aangepast.

·  In de risicogroep 17 Bakkersdetailhandel is de berekening van de W.G.A.-
   tekortverzekering in combinatie met overwerk aangepast.

·  In de risicogroep 17 Levensmiddelen is het Persoonlijk Opleidingsbudget weer
   toegevoegd.

·  In de risicogroep 17 Tandtechniek is het percentage voor het Sociaal Fonds werkgever
   gewijzigd van 0,0 naar 0,40.

·  In de risicogroep 17 Tandtechniek is de premieverdeling pensioen en invaliditeitspensioen
   gewijzigd. Werkgever nu 2/3e en werknemer 1/3e.

·  In de risicogroep 18 Reiniging is de berekening van de pensioenpremie werkgever
   aangepast.

·  In deze versie van Loon kunt u nu ook Uniforme Pensioenopgaven AZL inzenden voor de
   risicogroep 22 Binnenscheepvaart.

·  In de risicogroep 23 Visserij is de premie PAWW per 1 januari toegevoegd.

·  In de risicogroep 32 Overige goederenvervoer te land en in de lucht wordt het PKB-
   uurloon weer juist bepaald in combinatie met meer- en minderuren. Herreken indien nodig
   de lonen.

·  In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg wordt de eindejaarsreservering nu
   ook berekend over meer- en overuren tot fulltime.

·  In de risicogroep 35 Apothekers verlaagt een inhouding bij ziekte niet meer de
   pensioengrondslag.

·  In deze versie is de risicogroep 39 Zorgverzekeraars toegevoegd.

·  In de risicogroep 40 Uitgeverij is per 01-02-2019 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de
   premie PAWW.

·  Voor de risicogroep 42 Groothandel in dranken kunt u nu pensioenaangiften insturen
   naar TKP.

·  In de risicogroep 42 Groothandel in textielgoederen is de premie PAWW per 1 januari
   toegevoegd.

·  In deze versie is de risicogroep 42 Groothandel in kaas toegevoegd.

·  In deze versie van Loon kunt u nu ook Uniforme Pensioenopgaven AZL inzenden voor de
   risicogroep 44 TrueBlue.

·  Voor de risicogroep 50 Drankenindustrie kunt u nu pensioenaangiften insturen naar TKP.

·  Voor de risicogroep 51 Schoen-, leder-, lederwarenindustrie kunt u nu pensioen-
   aangiften insturen naar TKP.

·  In de risicogroep 51 Kartonnage- en flexibel verpakkingsbedrijf is de berekenings-
   methode voor het extra pensioen (EVP) gewijzigd. De premie wordt nu berekend over het
   brutoloon inclusief vakantiegeld.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven is het nu mogelijk om de reserveringen 'vrije dagen',
   'feestdagen' en 'kort verzuim' uit te betalen in combinatie met de inlenersbeloning.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt het percentage 'Opslag wachtdagen' niet meer
   berekend over overwerkuren onder fulltime.

·  In de sector 52 Uitzendbedrijven berekent Loon nu weer pensioen over de uitbetaling
   reserveringen 'Vrije dagen', 'Kortverzuim' en 'Feestdagen'.

·  In de risicogroep 58 Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijf is de premie
   PAWW per 1 januari toegevoegd.

·  In de risicogroep 60 Steenhouwersbedrijf is de premie PAWW per 1 januari toegevoegd.